Erstatning

Utsatt for vold, trafikkulykke eller yrkesskade? Dersom du har blitt utsatt for en handling som har ført til at du har lidt et tap, kan du ha krav på erstatning fra skadevolderen eller forsikringsselskapet til skadevolderen. Har du for eksempel blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade kan krav om erstatning rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Read more about Erstatning[…]

Underslag- strafferett

I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har. Hva er underslag? Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordring Read more about Underslag- strafferett[…]

Oversikt over straffeloven

Fra og med 1. oktober 2015 fikk vi ny straffelov i Norge. Her skal vi gi en kort oversikt over loven. Straffeloven er tredelt. I første del finner vi blant annet grunnvilkårene for straffansvar. Disse er: Straff kan kun ilegges om man har lovhjemmel Et straffebud rammer også den som medvirker Forsøk straffes også (forsett Read more about Oversikt over straffeloven[…]

Kort oversikt over tvangsfullbyrdelsesloven

Om du har et krav mot noen og dette kravet ikke oppfylles frivillig, er det ikke slik at du på noen måte kan ta deg til rette overfor vedkommende, for eksempel ved å hente noe han eier. Du er pent nødt til å be om myndighetene om hjelp til å få pengene. Tvangsgrunnlag Reglene for Read more about Kort oversikt over tvangsfullbyrdelsesloven[…]

Sagt opp fra jobb

Det sies at påkjenningen ved å bli sagt opp fra jobb rangerer oppe med skilsmisse og dødsfall i familien. Etter å ha bistått arbeidstakere i oppsigelsessaker mot arbeidsgivere i en årrekke er vi tilbøyelig til å være enig i denne påstanden. Det er heller ikke rart at det ofte fortoner seg sånn. Jobben er selve Read more about Sagt opp fra jobb[…]

Tinglyst veirett

Fram advokatfirma er et etterspurt advokatfirma på saker etter veglova. Et av spørsmålene vi ofte får fra våre kunder er betydningen av at de har en tinglyst veirett. Her skal vi kort redegjøre for dette spørsmålet. Hvilken rettslig betydning har det at en rettighet er tinglyst? En tinglysing er en offentlig registrering av en avtale. Read more about Tinglyst veirett[…]

Kroppskrenkelse og kroppsskade

  Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroppskrenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet «kroppskrenkelse» Read more about Kroppskrenkelse og kroppsskade[…]

Referat fra drøftelsesmøte

I de aller fleste tilfeller utarbeides det referat fra drøftelsesmøter. Arbeidsgiver påser som regel at dette blir gjort for å unngå en senere påstand om at sentrale forhold vedrørende oppsigelsen ikke ble drøftet. Referat fra drøftelsesmøte vil følgelig være et bevis i en eventuell rettssak. Her skal vi kort redegjøre for de viktigste punkter i et Read more about Referat fra drøftelsesmøte[…]