Pris for advokat

Forståelig nok er det mange som lurer på hva det koster å bruke advokat. De fleste vet at det koster en god del, men ikke nøyaktig hvor mye. Her følger en kort guide om emnet. Pris for advokattime – fri rettshjelp Den laveste timesatsen advokater opererer med (vi har i alle fall ikke sett noen med lavere timesats) er kroner … Read More

Erstatning

Utsatt for vold, trafikkulykke eller yrkesskade? Dersom du har blitt utsatt for en handling som har ført til at du har lidt et tap, kan du ha krav på erstatning fra skadevolderen eller forsikringsselskapet til skadevolderen. Har du for eksempel blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade kan krav om erstatning rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Dersom du er utsatt for … Read More

Underslag- strafferett

I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har. Hva er underslag? Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordring i din besittelse som tilhører … Read More

Oversikt over straffeloven

Fra og med 1. oktober 2015 fikk vi ny straffelov i Norge. Her skal vi gi en kort oversikt over loven. Straffeloven er tredelt. I første del finner vi blant annet grunnvilkårene for straffansvar. Disse er: Straff kan kun ilegges om man har lovhjemmel Et straffebud rammer også den som medvirker Forsøk straffes også (forsett om å fullbyrde et lovbrudd) … Read More

Kort oversikt over tvangsfullbyrdelsesloven

Om du har et krav mot noen og dette kravet ikke oppfylles frivillig, er det ikke slik at du på noen måte kan ta deg til rette overfor vedkommende, for eksempel ved å hente noe han eier. Du er pent nødt til å be om myndighetene om hjelp til å få pengene. Tvangsgrunnlag Reglene for hvordan man går frem for … Read More

Midlertidig sikring av krav

Av og til er det nødvendig å sikre et krav raskt. Noen som skylder deg penger er for eksempel i ferd med å reise utenlands eller det er behov for rask stansing av et byggeprosjekt. I førstnevnte tilfelle risikerer man å aldri se pengene igjen. I det andre tilfelle kan det være for seint å hevde at byggeprosjektet er ulovlig, … Read More

Sagt opp fra jobb

Det sies at påkjenningen ved å bli sagt opp fra jobb rangerer oppe med skilsmisse og dødsfall i familien. Etter å ha bistått arbeidstakere i oppsigelsessaker mot arbeidsgivere i en årrekke er vi tilbøyelig til å være enig i denne påstanden. Det er heller ikke rart at det ofte fortoner seg sånn. Jobben er selve grunnfjellet i livet. Det er … Read More

Tinglyst veirett

Fram advokatfirma er et etterspurt advokatfirma på saker etter veglova. Et av spørsmålene vi ofte får fra våre kunder er betydningen av at de har en tinglyst veirett. Her skal vi kort redegjøre for dette spørsmålet. Hvilken rettslig betydning har det at en rettighet er tinglyst? En tinglysing er en offentlig registrering av en avtale. Ved at avtalen offentliggjøres unngår … Read More

Kroppskrenkelse og kroppsskade

Mistenkt i en straffesak? Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroppskrenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet «kroppskrenkelse» og «kroppsskade» … Read More

Referat fra drøftelsesmøte

I de aller fleste tilfeller utarbeides det referat fra drøftelsesmøter. Arbeidsgiver påser som regel at dette blir gjort for å unngå en senere påstand om at sentrale forhold vedrørende oppsigelsen ikke ble drøftet. Referat fra drøftelsesmøte vil følgelig være et bevis i en eventuell rettssak. Her skal vi kort redegjøre for de viktigste punkter i et referat fra et drøftelsesmøte – … Read More