Underslag- strafferett

I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har. Hva er underslag? Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordring i din besittelse som tilhører … Read More

Oversikt over straffeloven

Fra og med 1. oktober 2015 fikk vi ny straffelov i Norge. Her skal vi gi en kort oversikt over loven. Straffeloven er tredelt. I første del finner vi blant annet grunnvilkårene for straffansvar. Disse er: Straff kan kun ilegges om man har lovhjemmel Et straffebud rammer også den som medvirker Forsøk straffes også (forsett om å fullbyrde et lovbrudd) … Read More

Kroppskrenkelse og kroppsskade

Mistenkt i en straffesak? Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroppskrenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet «kroppskrenkelse» og «kroppsskade» … Read More

Guide til AVHØR hos politiet

Dersom du har noen spørsmål før du skal i avhør kan du uforpliktende og gratis ta kontakt på kontaktskjema under her. Hvorfor må man i avhør? Man må i avhør hvis politiet mistenker, med noen grad av sannsynlighet, at man står bak en forbrytelse. Vitner til mulige straffbare forhold blir også kalt inn til avhør. Må man avgi forklaring i … Read More

Hva kan en bistandsadvokat hjelpe deg med?

Mange som har behov for og rett til bistandsadvokat vegrer seg for å ta kontakt med advokat fordi de er usikker på hva en bistandsadvokat egentlig kan hjelpe med. Her skal vi forsøke si noe konkret om vår rolle og våre oppgaver, sånn at du vet hva vi kan brukes til. Er du fortsatt usikker  etter å ha lest denne … Read More

Smart å velge tilståelsesdom?

Hva er en tilståelsesdom? Dersom den straffbare handlingen du er siktet for ikke kan gi fengsel i mer enn ti år har tingretten mulighet til å avsi en såkalt tilståelsesdom. Det er en forenklet rettergang for dem som gir en uforbeholden tilståelse. Hvem er med i rettsmøtet? Istedenfor at det gjennomføres en vanlig straffesak med bevisførsel og meddommere, som kan … Read More

Mistenkt i straffesak? Dette må du vite om strafferett

Et kjennetegn ved en rettsstat er at du har rett til forsvarer dersom staten ønsker å straffe deg. Forsvareren har utelukkende dine interesser for øyet. Med andre ord er hans hovedoppgave å få straffen din satt så lavt som mulig. Aller helst ser han deg frifunnet. Her skal vi kort redegjøre for den helt sentrale strafferetten for deg. 1. Må … Read More

Finn frem i fri rettshjelp-jungelen

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig på telefon 94 11 12 88 eller på e-post: post@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her De fleste kjenner til at det er mulig å få fri rettshjelp i Norge. Men hva skal til for at man kvalifiserer for … Read More