Arealavvik bolig

Arealsvikt

Ved boligkjøp vektlegger kjøpere forhold som beliggenhet, miljøvennlighet, standard og størrelse, før bud sendes av gårde til megler. Denne artikkelen tar for seg hvilken rettslig betydning det har at en bolig ikke har det areal man trodde den skulle ha.

Hva skal til for at du har et krav mot selger?

At boligen ikke har det areal den er oppgitt å skulle ha vil I de aller fleste tilfeller være grunnlag for å rette et krav mot selger. Mange henger seg opp I at det star at boligen er kjøpt «som den er» I kjøpekontrakten. Språklig betyr jo denne formuleringen at man har overtatt risikoen for eventuelle feil med boligen. Så enkelt er det ikke. Boligen vil likevel ha en mangel om selger eller megler (opplysninger fra megler ses på som opplysninger fra selger) har gitt uriktige opplysninger om boligen, eller eventuelt har tilbakeholdt opplysninger. For at det skal være snakk om at boligen din har feil areal så må du nødvendigvis ha fått uriktige opplysninger først. Typisk er slik feilinformasjon gitt i salgsprospektet, verdi- og lånetakst eller kjøpekontrakt.

En kompliserende faktor er at loven har en egen bestemmelse om feil areal på boliger som sier at tomtearealet må være vesentlig mindre enn det som er oppgitt. Denne regelen har man fordi lovgiver har tenkt at en kjøper normalt vil gjøre seg opp en mening om boligen og tomten til boligen på bakgrunn av hva han ser med sine egne øyne før bud inngis, og ikke nøyaktig på bakgrunn av hva som er oppgitt I salgspapirene. I dagens boligmarked vil imidlertid kjøpesummen normalt henge svært tett sammen med arealstørrelsen på boligen. Tendensen er derfor at domstolene ikke praktiserer denne regelen spesielt strengt.

Det er altså gode muligheter til å vinne frem med et krav mot selger som følge av at man har fått feilopplysninger om areal.

Innvirkning på avtalen

I tillegg til ovennevnte er det er krav om at feilopplysningen om boligens areal må ha virket inn på avtalen. Om du hadde betalt like mye for boligen om du var klar over boligens faktiske størrelse, så har feilopplysningen ikke virket inn på avtalen. Høyesterett har uttalt at dersom en opplysning generelt sett er egnet til å motivere til kjøp, må det helt konkrete omstendigheter eller helt spesielle momenter til for at den uriktige opplysningen ikke skal sies å ha virket inn på avtalen. Ettersom areal er så viktig for verdien på boligen vil dette kravet om innvirkning normalt være oppfylt.

Det er selger som må bevise at feilopplysningen om areal ikke har virket inn på avtalen.

Argumentasjon

Motpart vil ofte hevde at boligen kan brukes akkurat som planlagt og at verdien på boligen er den samme. Det skal du ikke finne deg I. Du må opplyse om korrekt areal når du skal selge og det vil normalt få betydning for den prisen du får for boligen din. Hvorfor skal du tape penger på feilinformasjon fra selger?

Reklamasjon

Du må reklamere på forholdet innen 2-3 måneder. Høyesterett har sagt at 3 måneder er absolutt siste frist (tapet kan tapes før denne tid). Reklameres det for seint tapes kravet. Det løper også foreldelsesfrister.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Er det nødvendig å søke mer på nettet? Er det ikke like greit å få en gratis vurdering av oss? Ingen sak er lik. Konkrete forhold kan være helt avgjørende. Derfor er det ingen artikkel som kan gi deg alle svar du trenger.

Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss enten ved å bruke skjema under artikkelen, ringe direkte til fagansvarlig på telefon 93 43 12 88 eller ved å sende en epost til post@framadvokat.no

Vi håper å høre fra deg!

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post