Prisavslag

Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste som ikke er i samsvar med det som er avtalt mellom deg og selger kan det være grunnlag for å rette flere typer krav mot selger, som omlevering, utbedring av det mangelfulle, eller som denne artikkelen handler om – kreve et prisavslag.

Er det kjøpsloven som gjelder?

Man kan kreve prisavslag på en rekke rettsområder, som f.eks ved kjøp av en vare, en eiendom, en pakketur til syden eller tjenester fra håndverker.

Det er viktig at du tar utgangspunkt i rett lov når du skal vurdere om du har krav på et prisavslag. Vanlige kjøp er regulert av kjøpsloven, forbrukerkjøp av forbrukerkjøpsloven mens prisavslag vedrørende pakkereiser, eiendom og håndverkertjenester reguleres i egne lover.

Hva om det ikke gjelder en lov akkurat for det tilfellet jeg krever prisavslag for?

Det må i dag kunne legges til grunn av selv om det konkrete tilfellet det er snakk om ikke reguleres av noen kontraktslover, så må man likevel kunne kreve prisavslag. Det er nokså selvfølgelig at man ikke skal betale full pris for en mangelfull vare, og dette må være et krav som gjelder uavhengig av om det kan konstateres skyld hos selger. Så lenge det er avtalt en fast pris, og det foreligger en mangel, så må det kunne kreves prisavslag.

Hva skal til for å kunne kreve prisavslag?

Det må foreligge et avvik som rettslig sett kan karakteriseres som en mangel ved det kjøpte. Uriktige eller tilbakeholdte opplysninger om det kjøpte kan i seg selv være en mangel. Det stilles ikke krav om skyld hos selgeren.

Hva kan jeg kreve?

Det er det forholdsmessige beløp mellom vanlig god vare og varen man har fått man normalt kan kreve prisavslag for. Dersom varens verdi er 10% lavere enn hva markedspris er som følge av mangelen, så kan du kreve prisavslag tilsvarende 10 % av beløpet du betalte. Hva så om du betalte 10% under markedspris for nevnte vare? Da vil du som hovedregel ikke ha krav på noe prisavslag siden du strengt tatt allerede har fått avslag i prisen. Det må i tilfelle vurderes om du kan ha krav på erstatning. Og hva så om det ble betalt overpris med 10 %, f.eks fordi det var flere som var interessert i varen? I nevnte eksempel vil du da kunne kreve prisavslag på 20 %.

Kan man kreve prisavslag ved forsinket levering av varen?

I prinsippet ja. Men hvor mye har forsinkelsen redusert varens verdi?

Kan man kreve erstatning isteden for prisavslag?

Det kan man. Man kan også kreve prisavslag for verdiforholdet mellom mangelfull og vanlig tilstand, og erstatning for eventuelle andre direkte eller indirekte tap som ikke fanges opp av prisavslaget. Forutsetningen er at man har grunnlag for å holde selgeren ansvarlig.

Kan selger kreve å rette mangelen?

Prinsippet om at selger har rett til å forsøke å rette mangelen er knesatt i de fleste kontraktslovene. Det er kun der en utbedring ikke vil ha noe formål eller om det ikke vil være rimelig å la selger utbedre at denne adgangen er stengt.

Hvilket tidspunkt skal man legge til grunn for beregningen av varens verdi med og uten mangelen?

Leveringstidspunktet. Det er da du overtar risikoen for varen. Det må altså ved beregningen av prisavslaget tas høyde for en eventuell økning eller reduksjon i varens verdi fra tiden du inngikk avtalen til du faktisk mottok varen.

Hvorfor ikke la oss sette frem prisavslaget for deg? Vi har stor erfaring med forbrukerjuss. På din innboforsikring vil du i de aller fleste tilfeller ha rettshjelpdekning. Med andre ord vil advokatkostnadene bli overkommelige.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å ta stilling til om det er grunnlag for å kreve prisavslag i din sak.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post