Familierett

Familierett

Familieretten omhandler alle forhold fra «vugge til grav» i ekteskapet. Fram bistår undertiden i saker som gjelder inngåelse av ekteskap, da typisk gyldigheten av ekteskap inngått i utlandet. Majoriteten av sakene knytter seg imidlertid til reglene som har med oppløsning av ekteskapet å gjøre (regler knyttet til separasjon og skilsmisse).

Familie på gåturAv særlig stor betydning er reglene som regulerer formuesforhold mellom ektefellene i ekteskapet. Utgangspunktet er likedeling, men regler om særeie og skjevdeling kan endre på dette utgangspunktet. Andre sentrale regler gjelder den gjensidig underholdsplikt mellom ektefeller og hva som kan avtales i ektepakter.

Det er også vanlig å inkludere barneretten i familieretten. I Barneloven finner man blant annet regler om farskapet, foreldreansvaret, samværsretten og barnets bosted ved skilsmisse.

Barnefordelingssaker er den sakstypen som oftest havner i rettssystemet. Årlig sendes det inn langt over to tusen stevninger i slike saker. Den røde tråden i barneretten er hva som er barnets beste. Dette prinsippet smitter også over på hvordan barnefordelingssaker behandles. Disse sakene prioriteres av domstolene, som vil si at de får hoppe foran i køen av saker som ligger og venter på behandling i domstolene. Det gjennomføres også opptil flere rettsmøter hvor man forsøker å komme til enighet før vanlig rettssak (hovedforhandling) med full bevisførsel gjennomføres.

Tvistetemaene i barnefordelingssaker begrenser seg til foreldreansvaret, barnets bosted og størrelsen på samværet med barnet. Det følger av barneloven § 58 at det i stevningen til retten må opplyses om hvilke tema saken gjelder.

I kategorien familierett kan du også lese våre artikler om arverett.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post