Klage på håndverker

Denne artikkelen dreier seg om håndverkere som har gjort en dårlig jobb. Alt for ofte slurves det og gjøres feil, som ikke sjelden får stor betydning for deg som forbruker. Det er så vanlig i dag med dårlig utførte håndverkertjenester at man skulle tro det var helt slutt med at håndverkeren la sin sjel og integritet i jobben. Kanskje er det for mange useriøse aktører i bransjen som tvinger de seriøse til å gå på akkord med seg selv?

Her følger noen advokattips til hva du kan gjøre med loven i hånd (håndverkertjenesteloven) dersom jobben, enten vi snakker om reparasjon, vedlikehold, installasjon eller ombygging, er dårlig utført.

1. Ikke dårligere vilkår enn hva som følger av avhendingsloven

Les derfor alltid nøye gjennom avtalen. Er det noe du stusser over så søk opp Håndverkertjenesteloven på nettet og undersøk hva loven sier om forholdet.

2. Fagmessighet og omsorg

Tjenesten skal utføres fagmessig og med tilbørlig omsorg for forbrukerens interesser. Det vil blant annet si at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville finne riktig. Kravet gjelder uavhengig av om tjenesteyteren har satt lærlinger til jobben eller annen person uten de riktige formelle kvalifikasjonene. I omsorgsplikten ligger at forbrukeren har krav på å få den kunnskap tjenesteyteren besitter som er av betydning for jobben. Konkret innebærer denne omsorgsplikten at håndverkeren må gi opplysninger om hvordan tjenesten bør utføres, om tjenesten bør gis et annet omfang eller om den er formålstjenlig. Dersom kravene til fagmessighet og omsorg ikke er oppfylt foreligger det en mangel.

3. Plikt til å fraråde

Tjenesteyteren bør orientere og undertiden komme med en frarådning dersom forbrukeren ønsker utført tjenester som håndverkeren som fagmann må se at han ikke er tjent med. Plikten må oppfylles før inngåelse av avtalen. I plikten ligger også at det må sies fra dersom nytteverdien ved tjenesten er liten. Fra rettspraksis kan nevnes en håndverker som burde ha frarådet om å bruke mye penger på et bad, fordi man samtidig måtte oppgradere gulvet til dagjeldende våtromsnorm.

4. Plikt til å stanse arbeidet

Hvis håndverkeren mens arbeidet pågår får grunn til å tro at prisen for tjenesten vil bli betydelig høyere enn forbrukeren må vente, skal forbrukeren kontaktes om dette. Får han ikke tak i forbrukeren, skal arbeidet som den klare hovedregel stanses. Det samme gjelder dersom tjenesteyteren begynner å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som avtalt. Skulle tjenesteyteren ha frarådet tjenesten før avtaleinngåelsen, kan han som hovedregel ikke kreve vederlag for det som måtte være utført.

Dersom tjenesteyteren skulle ha frarådet tjenesten før avtaleinngåelsen, er det klare utgangspunktet at han ikke kan kreve vederlag for utført jobb. Om tjenesteyteren lar være å stanse arbeidet kan han bare kreve vederlag som om forbrukeren faktisk hadde avbestilt.

5. Når foreligger en mangel?

Tjenesten er mangelfull om resultatet ikke er i henhold til det avtalte eller slik som man har rett til å kreve at resultatet skal være. Det er uten betydning om tjenesteyteren bare skulle utføre tjenesten provisorisk, så bra som mulig eller med liknende forbehold så lenge det resultat som er oppnådd er vesentlig dårligere enn hva prisen og forholdene ellers tilsier. Det foreligger også mangel dersom opplysningsplikten er brutt. Om det foreligger en mangel kan du holde pengene tilbake, kreve retting, kreve prisavslag, kreve heving og erstatning.

Husk å reklamere med det samme du oppdager mangelen!

6. Skadeforsikring dekker antakelig mye av advokatkostnader

Det anbefales at du leser vår artikkel om rettshjelpsdekning.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post