Opprette sameie

sameie bak en sort port

4 råd om sameie

Råd for deg som skal eie noe i sameie med andre (eierseksjonssameier behandles ikke her):

1. Inngå kontrakt

Sameieloven gjelder for alle sameiere. Det er imidlertid adgang til å inngå avtale som gjelder i tillegg til loven. Før man kjøper noe sammen med andre bør man derfor sette seg inn i sameieloven og hva den regulerer. Man vil da sa at det er mange forhold den ikke gir svar på.

Sørg for å få på plass en avtale som tar for seg de tema som er viktig for deg og som loven ikke gir svar på, eller gir et svar på som du ikke er fornøyd med. Bedre før var og så videre.

2. Avklar partsforholdet

Det bør fremgå av avtalen hva partsforholdet er. Dersom dette ikke er bestemt kan en av sameierne få en større andel enn hva likedeling tilsier som følge av innsatsfordeling. Den ene parten har for eksempel bidratt betydelig mer økonomisk. Man må dog kunne fremlegge klar dokumentasjon på dette (merk at det ikke stilles krav om klar forskjell).

3. Forkjøpsrett kan normalt ikke gjøres gjeldende overfor nærstående til den du eier noe i sameie med

I sameier har man en sikkerhetsventil mot at personer man ikke har tilknytning skal komme inn på eiersiden i form av at man kan gjøre gjeldende forkjøpsrett. Denne regelen gjelder som den klare hovedregel ikke overfor nærstående til den i sameiet som selger sin andel. Som nærstående vil blant annet regnes livsarving.

Du risikerer altså å måtte eie den aktuelle tingen med din tidligere samboers barn. Hvis dette ikke er ønskelig og det er ikke er utelukket at så kan bli tilfelle, bør du revurdere å eie den aktuelle tingen i sameie.

4. Du kan begjære oppløsning av sameie

Låser situasjonen seg helt kan et sameie oppløses. Det anbefales at man ikke venter unødig lenge med å gå til dette skritt hvis det er på det rene at partene ikke kan eie tingen sammen. En hver sameier har en ubetinget rett til å kreve oppløsning i henhold til sameieloven § 15. Det kreves ikke annet enn at man sender et varsel om tvangsoppløsning av sameie samtidig som det gis rimelig frist til å ta stilling til varselet.

Prosessen videre håndteres av retten. Det oppnevnes en medhjelper som håndterer salget på vanlig måte. Retten stadfester bud og treffer også kjennelse om fordeling av kjøpesummen. Dersom en av de andre sameierne tar til motmæle mot at det kreves tvangsoppløsning, anbefaler vi at det søkes juridisk bistand da en slik innsigelse kan stanse hele prosessen.

Ta kontakt med vår fagansvarlig på tlf 64 90 80 00 eller send oss en e-post på post@framadvokat.no for en kort gratis vurdering av om du har en sak. 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post