Bistandsadvokat

Mange som har behov for og rett til bistandsadvokat vegrer seg for å ta kontakt med advokat fordi de er usikker på hva en bistandsadvokat egentlig kan hjelpe med. Her skal vi forsøke si noe konkret om vår rolle og våre oppgaver, sånn at du vet hva vi kan brukes til. Er du fortsatt usikker  etter å ha lest denne artikkelen ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan besvare dine spørsmå direkte.

Erstatning

En av de sentrale funksjonene til en bistandsadvokat er å fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede. Din bistandsadvokat må veilede om hva som skal til for å få erstatning, herunder voldsoffererstatning, og avklare så raskt som mulig om du har et erstatningskrav i straffesaken. Videre skal en bistandsadvokat så raskt som mulig begynne å innhente beviser som har betydning  for erstatningskravet.

Når man skal kreve erstatning er det ofte behov for en sakkyndig utredning av de skader du er påført. En bistandsadvokat skal vurdere behovet for dette og i så fall sørge for at det blir oppnevnt en sakkyndig i god tid før rettssaken.

Støtte

Det er ikke til å komme unna at en av de sentrale funksjonene til en bistandsadvokat er å støtte den som er fornærmet i saken. Denne delen har selvfølgelig en menneskelig side. Det å ha noen å lene seg til i en tung og opprivende prosess er uvurderlig for den det gjelder. Men denne støtten har også en praktisk side (hvis ikke hadde det kanskje vært mer naturlig at en psykolog ble oppnevnte som bistandsadvokat?) Bistandsadvokaten skal f.eks. gi rådgivning om aktuelle hjelpeordninger, hele tiden orientere om hva som skjer i saken, vurdere behov for og eventuelt skaffe sakkyndig hjelp. En vesentlig oppgave ligger også i å forberede deg på det som venter i selve rettssaken.

Veldig ofte har en straffesak medias interesse. Forberedelsen til saken består da også i å gjøre deg som fornærmet klar for dette. Dette er viktig for det er antakelig første og siste gang du vil oppleve hvordan media jobber på nært hold.  I den grad det er naturlig at du uttaler deg, så vil det være bistandsadvokatens oppgave å snakke med media på vegne av deg. Men din bistandsadvokat bør innhente samtykke fra deg før vedkommende uttaler seg om saken.

Rettssaken

Selv om hovedoppgaven er å fremme erstatningskrav og gi støtte plikter en bistandsadvokat på generelt grunnlag å ivareta dine interesser. Derfor må han sette seg grundig inn i saken både når det gjelder de faktiske forhold og de ulike rettslige spørsmål saken reiser. Bistandsadvokaten bør i god tid før hovedforhandling i samråd med deg avklare hva som er dine interesser i saken.

Anmeldelse av straffbart forhold

Det er ikke bare under selve rettssaken at du kan ha krav på bistandsadvokat. Du kan også be om bistand fra en bistandsadvokat dersom du vurderer å anmelde et straffbart forhold. Bistandsadvokaten vil da gi nødvendig veiledning og rådgivning om hva som vil skje om et forhold anmeldes, som f.eks. orientere om politiavhør du vil måtte gå gjennom eller hvilke bevis som må innhentes. Hvis ønskelig har du rett til å ha med deg bistandsadvokat i politiavhøret.

Etterforskningen

Det oppnevnes ofte bistandsadvokat allerede under etterforskningen av en sak. Bistandsadvokaten er da jevnlig i kontakt med politiet slik at du kan holdes orientert om utviklingen i saken. Din bistandsadvokat kan også begjære etterforskningsskritt for deg, be om at det foretas vitneavhør eller at det iverksettes sakkyndige undersøkelser.

Saker hvor du vanligvis har krav på bistandsadvokat

  • Ved seksuelt overgrep, voldtekt, voldtektsforsøk, incest.
  • Ved vold i nære relasjoner
  • Ved saker vedrørende menneskehandel
  • Ved saker vedrørende kjønnslemlestelse
  • Ved saker vedrørende tvangsekteskap
  • Ved saker som gjelder brudd på kontakt- og besøksforbud
  • I saker hvor du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade

 

Behov for bistandsadvokat? Dersom vilkårene for dette er oppfylt betaler du selvsagt ingenting for slik bistand. Vi sjekker alt for deg og ordner med oppnevning. Vårt firma har flere advokater med omfattende erfaring som bistandsadvokat. Hos oss er du i trygge hender.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post