Rettshjelpsforsikring

Rettshjelp vanligvis inkludert

Visste du at du høyst sannsynlig har tegnet en forsikring med egen rettshjelpsdekning? De aller fleste skadeforsikringer som fritidsboligforsikring, huseierforsikring, innboforsikring, motorvognforsikring, fritidsbåtforsikring og landbruksforsikring har rettshjelpdekning. Vilkårene som stilles for at du skal ha dekning vil variere noe fra selskap til selskap. Det skal her redegjøres for de vilkår som må betraktes som standard.

En rettshjelpsforsikring vil normalt gjelde for de fleste konflikter du kan havne i som privatperson, med unntak for arv, samliv og arbeidslivstvister. Tvist som følge av yrke og erverv faller altså utenfor.

Rettshjelpsforsikring dekker normalt

1. Tvist som følge av feilslått investering

2. Tvist som følge av pengekrav

3. Tvist som følge av personskade

4. Boligtvist

5. Tvist i forbindelse med kjøp av mangelfull vare, eller dårlig jobb av håndverkere

6. Forsikringstvist (uenighet med selskapet om du har krav på erstatning eller tvist om størrelsen på erstatningen).

7. Sameietvist

8. Tvist om erstatning

Når trer forsikringen i kraft og hva dekker den?

Forsikringen gjelder fra og med tvistetidspunktet som vil være det tidspunktet hvor det krav du har fremsatt har blitt avslått av motpart. Av og til oppstår det tvist om det foreligger tvist. For å unngå dette er det viktig å kunne fremlegge utvetydig skriftlig dokumentasjon på at et konkret krav er avslått.

Fra tvist er oppstått dekker forsikringen alle utgifter til advokat, til innhenting av sakkyndig bistand og vitner om det blir rettssak, samt alle kostnader i tilknytning til rettssaken, herunder rettsmekling (advokatmekling faller utenfor). Forsikringen dekker ikke mer av kostnadene enn selve tvistesummen. Hvis du krever et prisavslag på kr 50 000 kan du ikke kreve mer av forsikringsselskapet enn dette. Videre dekker de fleste forsikringer ikke kostnader utover 80-100 000. Selskapet krever også en egenandel på 3-4 000 i tillegg til at du selv må dekke 20 % av kostnadene. Bruker du hele dekningen på 100 000 betaler du selv kun 23-24 000. Du har med andre ord svært lave advokatkostnader i forhold til hva som er vanlig.

Dekker av og til motparts omkostninger

Selv om det ikke er vanlig kan det hende at forsikringsselskapet også dekker motparts omkostninger om du skulle tape en rettssak. Sjekk alltid vilkårene i forhold til dette (Sparebank1 har en slik forsikring). Den klare hovedregel er imidlertid at du selv må betale motparts kostnader om du taper en rettssak. Vær også oppmerksom på at tilkjente omkostninger går til fradrag i rettshjelpdekningen.

Forsikringsselskapet må varsles om tvisten. Det vanlige er at selskapene opererer med en frist på 1 år fra og med advokat ble engasjert i saken. Gis ikke beskjed innen fristen risikerer man at forsikringen ikke gjelder.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post