Pasientskadeerstatning

Dersom du har fått en skade etter behandling i det offentlige helsevesen kan du ha krav på erstatning. Kravet ditt rettes til Norsk pasientskadeerstatning (heretter NPE). Dersom NPE mener at det har skjedd en feil som kvalifiserer til erstatning vil du få et erstatningstilbud fra dem. Dette tilbudet kan du la en advokat vurdere for deg uten at det koster deg noe. Regningen tar NPE. Det er ofte grunnlag for å kreve mer.

Vårt firma har svært stor erfaring med å håndtere slike erstatningskrav. Ta kontakt for en nærmere kartlegging av ditt behov for advokathjelp.

Enklere enn ved andre skader å få erstatning

Her følger noen fakta og advokattips om pasientskadeerstatning:

Ved pasientskader er det enklere å få erstatning enn i andre erstatningssaker. Pasienter har en sterk rettsstilling i det norske helsevesenet. Har du vært utsatt for det du mener er en pasientskade må du derfor ikke nøle med å sende saken til NPE. Alt du trenger å gjøre er å sende inn et skjema som fås på NPE’s nettsider. Skjemaet kan lastes ned her. Tips: Les veiledningen for utfylling av skjemaet nøye.

Du kan også ta kontakt med vårt firma for en gratis og uforpliktende samtale om saken før du fyller ut skjema. Dersom du ønsker at vi skal sende inn søknaden for deg kan vi gjøre dette for en timepris på kr. 1060.

Ditt samlede krav må være på minst 5 000 kroner. Krav under dette beløp omfattes ikke av ordningen.

Behandlingen må ha skjedd i helsevesenet

For å kunne kreve erstatning må skaden knytte seg til en behandling du har hatt i helsevesenet. Det vil være tilfelle om skaden har skjedd på institusjon innen spesialist- eller kommunehelsetjenesten, i forbindelse med ambulansetransport eller om skaden er forvoldt av helsepersonell med offentlig autorisasjon eller lisens.

Det må også være noe med selve behandlingen som har forårsaket skaden. Slik behandling kan for eksempel være en undersøkelse, en diagnostisering, en behandling, en prøveanalyse, medisinsk forsøksvirksomhet, røntgenbehandling og donasjon.

Det kan være en pasientskade selv om ingen konkret person kan lastes

Erstatningsansvaret avhenger av om kravet til faglig forsvarlighet er oppfylt. Konkret følger ansvaret av pasientskadeloven § 2a. Vilkåret er at det må foreligge «svikt ved ytelse av helsehjelp, selv om ingen kan lastes». At det ikke er noe krav om at noen må kunne lastes innebærer at det kan foreligge en pasientskade også når skaden skyldes teknisk svikt ved et apparat, ved redskap eller ved annet utstyr som ble brukt da den aktuelle helsehjelp ble gitt. Smitte og infeksjoner man har fått under behandlingen vil også omfattes.

Ikke like strengt krav til å bevise årsakssammenheng

Vanligvis må den som krever erstatning bevise at det foreligger årsakssammenheng mellom det man mener er årsaken til skaden og selve skaden. For å bevise årsakssammenheng må man påvise at skadevolders atferd mest sannsynlig har forårsaket skaden. Ved pasientskader er ikke kravet like strengt. Det er tilstrekkelig å bevise at skaden har oppstått under behandlingen. Man må ikke bevise en helt konkret årsak.

Tilbud om erstatning

Den delen av jobben som det er en stor fordel å bruke advokat til (kostnadsfritt) er erstatningsutmålingen. NPE vil gi deg et tilbud som du må ta stilling til om du vil godta eller ikke. Tilbudet deles gjerne inn i forskjellige erstatningsposter. Her skal bare kort nevnes at erstatningsposten ikke-økonomiske tap (menerstatning) forutsetter at du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art. Videre at posten oppreisningserstatning forutsetter forsettlig eller grovt uaktsom legemsbeskadigelse eller krenking.  Det faktiske konstaterbare tapet ditt må bevises. Dette tapet må videre være påregnelig.

Av og til settes erstatningen ned som følge av pasientens medvirkning.

Du kan ikke kreve erstatning for skader som er oppstått i den private helsesektor

I disse sakene må kravet rettes mot skadevolder personlig (privatpraktiserende er pliktig til å tegne ansvarsforsikring). Ta kontakt om du har blitt utsatt for en skade i den private helsesektor. Vi har stor erfaring med å håndtere disse sakene.

Har du fått en pasientskade? Ta kontakt så hjelper vi deg med å få riktig erstatning.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post