Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for vold eller tvang kan du ha rett til erstatning fra det offentlige – såkalt voldsoffererstatning. Her følger 7 fakta du må kjenne til om du vil kreve slik erstatning.

Det må ha skjedd en straffbar handling for at du skal ha rett til erstatning

Det må være klart sannsynlig at det har skjedd en straffbar handling. Dersom du har blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte har blitt krenket på livet eller helse, så vil dette vilkåret vanligvis være oppfylt. Det samme gjelder om du har vært frihetsberøvet. Er du etterlatt etter noen som har vært utsatt for en straffbar handling som nevnt, kan du også ha krav på erstatning.

Du er nødt til å anmelde saken til politiet for å ha krav på erstatning

Du kan ikke søke om voldsoffererstatning om saken ikke er anmeldt.

Gratis advokat

Dersom du har krav på bistandsadvokat trenger du ikke betale noe for advokatbistand i søknadsprosessen. Dersom vilkårene for voldsoffererstatning synes oppfylt påtar vi oss å skrive søknad om erstatning for deg uavhenging av om du har krav på bistandsadvokat. Selv om systemet er lagt opp slik at man kan søke selv, vil det være en meget stor fordel å få presentert saken din av en advokat.

Selv om en straffesak er henlagt kan du ha krav på erstatning

Dette er fordi det skal mer til å få noen dømt til straff, enn for å kunne kreve erstatning. Uavhenging av utfallet av straffesaken foretar Kontoret for voldsoffererstatning en vurdering av om du har krav på erstatning.

Den som har utøvet vold mot deg får ikke vite at du har krevd erstatning

For at du skal slippe tilleggsbelastningen med å frykte at skadevolder skal gjøre deg noe igjen fordi du vil ha erstatning, holdes dette hemmelig. Husk: det er det offentlige som betaler erstatning, ikke skadevolder.

Erstatningskravet foreldes

Dersom kravet foreldes kan det aldri mer gjøres gjeldende. Dette skjer tre år etter den dag da du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden du har fått og hvem som påførte den.

Du kan ha krav på erstatning selv om du ikke har lidt noe økonomisk tap

Du kan kreve ditt økonomiske tap dekket. Dette vil typisk være lidt og fremtidig tap, utgifter til medisinsk behandling og reiseutgifter du har hatt og vil få som følge av at du trenger behandling. Medisinsk behandling kan for eksempel være tannlegebehandling. I tillegg kan du kreve erstatning for tort og svie, uten at du har lidt noe økonomisk tap. Hvor stor denne erstatningen blir avhenger av hvor store og smertefulle skader du har fått, samt hvor alvorlig  den straffbare handlingen mot deg er.

Den tredje posten som kan kreves dekket er menerstatning.

Voldsoffererstatning er et ømfintlig tema, og vi vil behandle din henvendelse med det alvoret og den seriøsitet du fortjener. Kontakt oss i dag og få rask tilbakemelding.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post