Eksamensjuks

Juks på eksamen kan være alt fra slurv med kildene til at man har hatt tilgang på andre studenters arbeid. Dersom skolen avdekker det de mener er juks risikerer man å bli utsatt for det som i mange studenters øyne er sammenlignbart med prosessen Josef K gikk gjennom. Her følger en mulig livbøye til deg:

Du har krav på gratis advokatbistand

Du kan velge den advokaten du vil og det koster deg ingenting. Det er skolen som må betale advokatregningen din. Advokaten kan ikke kreve noe av deg i tillegg. Denne retten følger både av forvaltningslovens §12, første ledd og Universitets- og høgskolelovens § 4-8, femte ledd.

Store konsekvenser

Konsekvensene av å bli tatt for juks er enten at eksamenen annulleres eller at du bortvises/utestenges fra skolen i inntil 1 år. I sistnevnte tilfelle risikerer du å komme ut i arbeidslivet ett år senere enn normert tid. Det betyr tapte penger. Du må også forklare en fremtidig arbeidsgiver hvorfor du hoppet av studiene et år. Det vil for de fleste oppleves som stigmatiserende å bli stemplet som en jukser. Det har betydelig egenverdi å få bort en slik anklage, eller i alle fall gjøre det man kan for å «renvaske» seg selv.

Du slipper ikke unna med at du ikke kjente til reglene

Den vanligste uttalelsen vi hører fra studenter vi har hjulpet er man ikke visste at forholdet de er anklaget for var å regne som juks. Normalt får alle studenter informasjon om eksamensreglementet (den leses nok ikke av alle). Av og til hender det imidlertid at skolen faktisk har forsømt å gi opplysninger om reglementet. Det betyr ikke at skyldkravet likevel kan være oppfylt. Har du hentet ut en besvarelse fra internett og utgitt den for å være din egen, kan du ikke vise til villfarelse om regelverket. Det er relativt innlysende. Skal du prøve saken må du ha noe mer å fare med, noe som virkelig er unnskyldende. Du kan f.eks bevise at oppgaven du leverte inn var en tidligere versjon av besvarelsen som ble levert, men som ikke hadde alle kildehenvisninger.

Kan man vinne frem?

Det er ikke lett å angripe disse sakene, og statistikken viser nok dessverre at studenten ofte ikke kommer noen vei. Årsaken er enkelt og greit at det er nokså åpenbart at det har blitt jukset. Men av og til vinner man frem – da først og fremst i saker hvor det har skjedd en glipp fra studentens side, som gjør at skyldkravet (forsett eller grov uaktsomhet) ikke er oppfylt. Er det første gang man har avlagt en eksamen, kan dette også være unnskyldende.

Bør studenter som er mistenkt for juks ha rett til gratis advokat

Det ble en periode skrevet mye om disse sakene i media. Mange reagerte på at studenter som var mistenkt for fusk hadde rett til gratis advokat. Det skal man ikke høre på. Man er mistenkt for fusk på eksamen. Inntil det er truffet vedtak som fastslår at det har blitt jukset, er man uskyldig. Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti at en advokat får anledning til å lese gjennom saksdokumentene, skolens vurderinger, legge frem nye bevis og argumenter for studentens sak.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis samtale om din sak

Din kommentar eller tips?

Har du kommentarer eller tips om saker vedrørende jusk på eksamen, kan du bruke kommentarfeltet under. Husk også å dele posten til dine venner og bekjente på Twitter og Facebook.

Relevante lovbestemmelser

Fra Universitets – og høgskoleloven hitsettes de to sentrale bestemmelsene vedrørende fusk på eksamen:

§ 4-7. Annullering av eksamen eller prøve

(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten

a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller

b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

(2) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden.

(3) Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd.

(4) Adgangen til annullering foreldes ikke.

(5) Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakelevert institusjonen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften tilbakelevert institusjonen i rett tid, kan denne kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13.

(6) Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet.

(7) Andre institusjoner under denne lov kan informeres om annullering av eksamen eller prøve. Departementet kan gi nærmere regler om informasjonsrutiner mv.

§ 4-8. Utestenging og bortvisning

(1) En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år.

(2) En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra studiet i inntil tre år. Institusjonen skal informere Sosial- og helsedirektoratet om utestenging etter dette alternativ når det gjelder studenter som følger utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 første ledd.

(3) En student som har opptrådt slik som beskrevet i § 4-7 første eller annet ledd, kan ved vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner mv.

(4) Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredels flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans.

(5) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen.

Har du en sak?

Ta kontakt med en av våre advokater på tlf 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post