Underslag

I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har.

Hva er underslag?

Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordring i din besittelse som tilhører en annen og for eksempel selger denne videre uten tillatelse fra vedkommende som eier denne.

Med «løsøregjenstand» menes eiendeler, herunder for eksempel sykler, biler, innbo, mobiltelefon, penger, bankkort mv. Fast eiendom, herunder hus, hytte, garasje eller andre bygg som står på fast grunn, regnes ikke som løsøre og kan derfor ikke underslås.

I begrepet «pengefordringer» inngår bankoverføringer. For eksempel hvis du kjøper en bil og overfører feil beløp til selgeren, slik at selgeren mottar 40 000 for mye. Selgeren innser dette i det han mottar pengene, men velger å bruke pengene på seg selv istedenfor å føre de tilbake til kjøperen.

Undersalg rammer også tilfellet hvor du bruker penger du har innfordret for en annen, eller som på annen måte er betrodd deg. For å illustrere sistnevnte vises det til Høyesteretts dom inntatt i Retstidende 2014 s.691:

I saken hadde støttekontakten til fornærmede fullmakt til å disponere over fornærmedes bankkonto. I løpet av ett år hadde støttekontakten brukt ca. 79 000 av fornærmedes penger til egne formål. Støttekontakten hadde dermed gått utover den fullmakten hun hadde fått til å disponere over bankkontoen og tilegnet seg penger til eget forbruk. Støttekontakten ble således dømt for underslag.

Et annet eksempel som faller inn under denne bestemmelsen er dersom en ansatt tilegner seg penger fra bedriften igjennom å overføre penger som tilhørte bedriften til egen konto. Dette var tilfellet i lagmannsrettens dom avsagt i 2017. I den saken hadde en stasjonsleder blant annet overførte kr. 2 663 511 fra bensinstasjonen han jobbet på til en konto som tilhørte han selv.

Underslag betegnes av at det foreligger et tillitsbrudd, slik som illustrert i eksemplene ovenfor.

Hva er forskjellen på: «mindre underslag», «underslag» og «Grovt underslag»?

Mindre underslag gjelder tilfellene «hvor straffeskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og omstendighetene for øvrig tilsier det», jf. straffeloven (2005) § 326. Hvorvidt en tiltales for «mindre underslag» eller «underslag» bror således på hvor stor verdien av det som er underslått er. Mindre underslag straffes med bot.

For å avgjøre om et underslag er grovt må en foreta en helhetsvurdering. Et av momentene i denne helhetsvurderingen er om verdien av det underslåtte er betydelig. Høyesterett la i en dom fra 2006 til grunn at kr. 102 000,- var å anse som «betydelig». Underslaget ble således ansett som grovt.

Andre momenter som kan tale for at underslaget er grovt er at underslaget har pågått over lengre tid, det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag eller dersom det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon. Det var de to siste momentene sammen med at verdien var betydelige som gjorde underslaget grovt i lagmannsrettsdommen fra 2017.

Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år og underslag straffes med fengsel inntil 2 år. |

Hva er forskjellen på «underslag» og «tyveri»?

Underslag skiller seg fra tyveri på følgende måte: Dersom Ole ser sykkelen til Kari som står på trappen utenfor huset til Kari og bestemmer seg for å stjele denne faller forholdet inn under tyveri. Årsaken til dette er at Ole rettsstridig tilegner seg av en gjenstand som er i Karis besittelse.

Dersom Ole har fått låne sykkelen til Kari og selger denne videre uten Karis tillatelse faller forholdet inn under underslag. Årsaken til dette er at Ole rettsstridig tilegner seg en gjenstand som er i hans besittelse.

Tyveri forutsetter således en krenkelse av eiendomsretten og besittelse, imens underslag forutsetter krenkelse av eiendomsretten til en gjenstand som den som begår underslaget selv besitter.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?, eller trenger du forsvarer? Fram advokatfirma har flere advokater som arbeider med strafferett. Er du siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til forsvarer på det offentliges regning. Vi bistår deg gjerne.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post