Omsorgsovertakelse

Barnevernet – omsorgsovertakelse

Barnevernet har som oppgave både å drive forebyggende arbeid og å verne om barn som trenger hjelp. Barnevernet skal sikre alle barn en trygg oppvekst. De skal ha radaren ute og fange opp tilfeller hvor barn har utrygge oppvekstsvilkår som kan skade deres helse eller utvikling. Som samfunn er det vårt felles ansvar å ta vare på barna. Det er barnevernet som har denne oppgaven.

Oppgaven barnevernet har fått er svært vanskelig. Kanskje den vanskeligste av alle offentlige oppgaver. På den ene siden vet man hvilken betydning det har for barn å få vokse opp med sine foreldre og ikke minst hvor viktig dette er for foreldrene. På den annen side er det barn som lider og tar skade av oppvekstmiljøet. Da må der være noen der som fanger opp dette, og som gjør noe aktivt. Heldigvis er det ofte gode vurderinger som ligger til grunn for barnevernets inngripen mot en barnefamilie. Dessverre skjer det imidlertid også at barnevernet bestemmer seg for å gripe inn med en omsorgsovertakelse der det ikke er grunnlag for det, og det er her vi advokater kommer inn i bildet. Vår oppgave er å sørge for at foreldrenes stemme høres i disse prosessene.

Plikt til å gripe inn

Barnevernet er pliktig til å gripe inn overfor en familie hvis det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, hvis barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller hvis det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Det samme gjelder om barnet viser alvorlige atferdsvansker, ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet og ved bruk av rusmidler over tid.

Som en skjønner et det kun i svært alvorlige situasjoner barnevernet er pliktig til å gripe inn. Det kan altså være ting å utsette i hjemme som likevel ikke er av den alvorlighetsgrad som loven forutsetter. Det er det viktig å være klar over. Alle foreldre gjør feil. Omsorgsevnen varier fra person til person.

Hva består «verktøykassen» til barnevernet av?

Et av redskapene barnevernet kan benytte er å sette i gang med hjelpetiltak. En slags hjelp til selvhjelp. Denne hjelpen kan bestå i å gi råd, støtte, sørge for avlastning samt å yte økonomiske midler. Uten at det skjer en formell juridisk omsorgsovertakelse kan barnevernet undertiden også plassere barnet midlertidig i fosterhjem eller på en barneverninstitusjon.

Prinsippet om at det minst byrdefulle tiltaket skal prøves først gjelder. Om barnevernet ikke oppnår ønskede resultat ved hjelpetiltak kan man intensivere innsatsen med såkalte omsorgstiltak. Man ønsker da at primæromsorgen skal skje et annet sted enn i hjemmet, men uten at omsorgen juridisk fratas foreldrene.

Et slikt tiltak må gjennom Fylkesnemnda før barnet flyttes. Det er kun i ekstraordinære situasjoner når barnet er i alvorlig fare, at det kan flyttes ut uten behandling i Fylkesnemnda.

Et omsorgstiltak kan også bestå i å tvangsplassere, eller om barnet allerede er i en institusjon, å holde det tilbake mot dets eller foreldrenes vilje. Vilkåret er også her meget strengt. Barnet må ha alvorlige atferdsvansker for at et slik tiltak skal kunne iverksettes.

Hvilke hensyn tar barnevernet?

Det er her som i barneretten ellers hensynet til barnets beste som er bærende. Barnevernet fremmer vedtak om omsorgsovertakelse ettersom man er av den oppfatning at dette er til barnets beste. Som det skal redegjøres for under her gjennomsyres alle grunnlagene for overtakelse av dette prinsippet. Et annet helt sentralt prinsipp er det såkalte biologiske prinsipp. Gjennom å få barn viderefører vi våre gener og sikrer etterslekten. Det er allment akseptert at dette forholdet mellom foreldre og barn har en sterk beskyttelse. Retten til å stifte familie er en av de universelle menneskerettighetene. Vi kan ikke gjenta det nok at terskelen for å gjøre inngrep i dette forholdet er svært høy.

Juridisk grunnlag for omsorgsovertakelse

Loven oppstiller fire forskjellige og alternative grunnlag for omsorgsovertakelse.

Alvorlige mangler

Ved alvorlige mangler ved den daglige omsorgen for barnet, eller ved den personlige kontakt og trygghet barnet trenger i forhold til alder og utvikling.

Årsaken til slike mangler kan f.eks. være alvorlige psykiske lidelser eller misbruk av alkohol/narkotika. Det skal gjerne noe mer til enn en depresjon eller en angslidelse. Det må være snakk om sykdom som medfører at vedkommende ikke klarer gi den nødvendige omsorg. Symptomene på slik svikt kan være svikt ved stell og mat, at barnet ikke har nødvendige klær og/eller dårlig hygiene, manglende tilsyn overfor barnet, manglende ivaretakelse av følelsesmessige behov som nærhet, rammer og pedagogisk tilnærming.

Det er svært viktig å presisere at det er snakk om alvorlige mangler. Glemmer man matpakke ved et par anledninger eller ikke sender med alt av nødvendige klær i barnehagen, er dette selvsagt isolert sett ikke noe grunnlag for kontakt med barnevernet. Dette har de fleste av oss gjort.

Særlige behov

Loven oppstiller et eget grunnlag der omsorgen på grunn av barnet må være høyere enn ellers, f.eks. overfor et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn. En omsorg som tilfredsstiller minstekravene iht. ovennevnte grunnlag kan tenkes å ikke være tilfredsstillende etter dette grunnlag.

Mishandling

Det tredje grunnlaget i loven har enn dersom et barn blir fysisk eller psykisk mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet som sjikane, trakassering eller seksuelle overgrep.

Fare for helse og utvikling

Et siste grunnlag har enn når det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd, fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. «Overveiende sannsynlig» er et strengt juridisk vilkår.

Tilleggsvilkår

I tillegg til ovennevnte må det være nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i med en omsorgsovertakelse. Det har f.eks. vært mishandling i familien. Samboeren som stod for mishandlingen har imidlertid flyttet ut.

Det mildeste inngreps prinsipp

Endelig er det også slik at det ikke er adgang til omsorgsovertakelse dersom et mildere inngrep i form av hjelpetiltak vil være en tilfredsstillende løsning.

KONTAKT OSS

Som en forstår skal det svært mye til før barnevernet kan gjennomføre en omsorgsovertakelse. Om du eller dere befinner dere i den fortvilede situasjon at barnevernet vil overta omsorgen for barna/barnet ber vi dere omgående om å ta kontakt med oss. Vårt firma har omfattende erfaring på området etter å ha holdt på med slike saker siden vi startet firmaet tidlig på nittitallet. Hos oss er du i trygge hender.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post