Barnevern – Overtakelse

Omsorgsovertakelse etter barnevernloven

Hva er et vedtak om å overta omsorgen for barnet?

Bilderesultat for child custody

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet. Et slikt vedtak kan bare treffes dersom fylkesnemnda finner at det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i, og at det er til barnets beste.

I tillegg må det foreligge alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet barnet trenger, eller at foreldrene ikke sørger for at barnet får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet eller dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd.

Hva innebærer det at barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet?

Nytt bosted for barnet

Etter at vedtak om omsorgsovertakelse er truffet plasseres barnet i et fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon.

Ved valg av bosted til barnet skal barneverntjenesten forsøke å finne et bosted som kan ivareta barnets særskilte behov, og barnets behov for omsorg og opplæring. Ved valg av bosted skal barneverntjenesten også ta hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Det skal videre tas hensyn til hvor lenge plasseringen sannsynligvis vil vare og om barnet skal ha samvær med foreldrene.

For å finne frem til den beste løsningen for barnet benytter barneverntjenesten seg noen ganger av familieråd. Familieråd vil si at familiens private nettverk, barneverntjenesten og andre innblandede offentlige instanser møtes. Formålet med møtet er at man sammen forsøker å komme frem til en plan som skal bedre familiens og barnets situasjon.

En løsning kan for eksempel være at barnets tante og onkel fungerer som fosterhjem til barnet frem til foreldrenes situasjon har bedret seg.

Barneverntjenesten ansvar for oppfølging av barnet

Etter omsorgsovertakelse har barneverntjenesten et helhetlig ansvar for oppfølging av barnet, herunder et ansvar for å følge barnets utvikling. På vegne av barneverntjenesten utøver fosterforeldrene eller institusjonen den daglige omsorgen for barnet.

Til den daglige omsorgen tilhører blant annet alle spørsmål om den generelle oppdragelse av barnet, vanlig oppfølging i forhold til skole og barnehage og nødvendige tiltak dersom barnet blir syk.

Dersom ikke annet er bestemt har foreldrene fremdeles en medbestemmelsesrett i enkelte spørsmål, og en rett til å bli hørt ved visse avgjørelser. Det gjelder for eksempel spørsmål som berører barnets religiøse oppdragelse.

Samvær

Foreldre har rett til samvær med barnet etter omsorgsovertakelse, såfremt ikke annet er bestemt. Fylkesnemnda tar standpunkt til omfanget av samværsretten og om samværet skal skje med eller uten en tilsynsfører tilstede.

Dersom fylkesnemnda vurderer det dithen at omsorgsovertakelsen blir varig fastsettes samværet normalt til to til åtte ganger i året. Bakgrunnen for en slik fastsettelse er at barnet skal få ro, bli kjent med og venne seg til sin nye familie samt få en tilknytning til sitt nye hjem.

I tilfellet hvor fylkesnemnda vurderer det dithen at det er sannsynlig at omsorgsovertakelsen blir kortvarig øker omfanget av samvær. Økt samvær i slike tilfeller gjøres for å bevare barnets tilknytning til foreldrene samt gjøre tilbakeflyttingen enklere for barnet.

Veiledning

Kort tid etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten skal også formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser, dersom foreldrene ønsker det.

Gode råd i en barnevernssak

  • Prøv å vær samarbeidsvillig.
  • Du har rett til advokat på statens regning ved omsorgsovertakelse. Velg advokat med spesialisering og interesse for barnevernssaker.

Gratis advokathjelp

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Send oss det på skjema under her så får du raskt svar fra en av våre advokater. Tjenesten er gratis.

Du kan også kontakte vår fagansvarlig for barne- og familierett direkte på tlf 64 90 80 00 eller på post@framadvokat.no

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post