Strafferett

Våre strafferettsadvokater tar forsvareroppdrag innen hele strafferettens område og oppdrag som bistandsadvokat, herunder bistand med søknad om besøksforbud og voldsoffererstatning.

Strafferett

Strafferetten deles inn i en alminnelig og en spesiell del. I den alminnelige delen av straffeloven finner man regler som gjelder for alle straffbare handlinger, som at tiltalte må ha utvist skyld, ha vært tilregnelig da handlingen fant sted og ikke vært provosert i strafferettslig betydning eller i berettiget harme. Den generelle delen av strafferetten har også regler for såkalte forsøk på straffbare handlinger og medvirkning til straffbare handlinger. Regler for når en straffesak foreldes fremgår også av den generelle delen.

I den spesielle delen av straffeloven er alle straffbare handlinger etter norsk rett beskrevet. Det er et grunnleggende prinsipp at ingen kan straffes for handlinger som ikke omfattes av et eller flere av de beskrevne straffebud i loven.

Hvordan domstolene behandler straffesaker fremgår av Straffeprosessloven. I denne loven finner man regler om blant annet vitners rettigheter, bruk av sakkyndige, fremgangsmåten ved pågripelse, fengsling, beslag, telefonkontroll, besøksforbud mv.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post