Straffeloven

Fra og med 1. oktober 2015 fikk vi ny straffelov i Norge. Her skal vi gi en kort oversikt over loven.

Straffeloven er tredelt. I første del finner vi blant annet

Grunnvilkårene for straffansvar

 • Straff kan kun ilegges om man har lovhjemmel
 • Et straffebud rammer også den som medvirker
 • Forsøk straffes også (forsett om å fullbyrde et lovbrudd)
 • En straffbar handling er lovlig om den er gjort i nødrett, ved nødverge eller ved lovlig selvtekt
 • For å straffes må man være tilregnelig på handlingstidspunktet
 • Med mindre annet er bestemt rammes bare forsettlige lovbrudd
 • Uforsettlig følge kan inngå i vurderingen av et lovbrudd
 • Man bedømmes utfra hvordan man oppfattet en situasjon på handlingstidspunktet
 • Det ses bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus
 • Den som er uaktsomt uvitende om at en handling er ulovlig kan straffes

Strafferettslige sanksjoner

Reglene om overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg fremgår også av straffelovens første del.

Straffbare forhold – kategorier

 • Folkemord
 • Forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser
 • Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser
 • Terrorhandlinger og handlinger med tilknytning til terrorisme
 • Vern av offentlig myndighet og tilliten til offentlig myndighet
 • Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet
 • Vern av informasjon og informasjonsutveksling
 • Uriktig forklaring og anklage
 • Vern av folkehelsen og det ytre miljø
 • Vern av den personlige frihet og fred
 • Voldslovbrudd
 • Seksuallovbrudd
 • Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten
 • Skadeverk
 • Fremkalling av fare for allmennheten
 • Vern av tilliten til penger og visse dokumenter
 • Bedrageri
 • Skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet samt kreditorvern.

Ulik grad av alvorlighet

Innen hver kategori følger det forskjellige straffebrudd, med ulik grad av alvorlighet. I kategorien voldslovbrudd sondres det for eksempel mellom kroppskrenkelse og kroppsskade (tidligere legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse). Disse handlingene deles så inn i henholdsvis grov kroppskrenkelse og grov kroppsskade. Dernest følgen en oppregning av bestemmelser om omhandler situasjoner hvor en person har mistet livet. Det redegjøres først for straffebestemmelsen vedrørende drap, dernest medvirkning til selvmord, medlidenhetsdrap og forbund om å inngå drap. Dernest følger to bestemmelser om uaktsom forvoldelse av henholdsvis skade og død. Loven har deretter to bestemmelser om vold i nære relasjoner, hvoretter den ene regulerer grov vold. Så har kapittelet to bestemmelser om kjønnslemlestelse. Til sist har kapittelet en bestemmelse om vold mot særlig utsatte yrkesgrupper, en vedrørende forsømmelse av hjelpeplikt og en vedrørende hensettelse i hjelpeløs tilstand.

Innenfor hver av de ovennevnte kategorier, gjøres det lignende inndelinger av straffebud innenfor det strafferettslige tema kategorien gjelder.

Tredje del inneholder formalia-bestemmelser, som når en loven trer i kraft mv.

Spørsmål til ovennevnte eller behov for forsvarer? Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post