Kroppskrenkelse

Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroppskrenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse.

I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet «kroppskrenkelse» og «kroppsskade» samt hva som gjør krenkelsen eller skaden grov. Klassifiseres kroppskrenkelsen eller kroppsskaden som grov, blir straffen vanligvis høyere.

Kroppskrenkelse

Strafferettslig vil en handling bedømmes som en kroppskrenkelse om man med vilje utøver vold mot en annen person eller på annen måte krenker personen fysisk eller psykisk. En kroppskrenkelse kan således være alt fra at man med vilje spytter og spyttet treffer huden til en annen person, til at man klyper, lugger, slår, sparker eller skaller en annen.

En kroppskrenkelse trenger ikke å innebære fysisk kontakt. En kroppskrenkelse kan derfor skje ved snøballkasting, kasting av stein eller for eksempel påkjørsel ved bil eller sykkel.

Videre er det ingen krav om at handlingen medfører smerte, merke eller skade. Om handlingen påfører offeret smerte, merke eller skade blir det et spørsmål om handlingen skal vurderes som grov kroppskrenkelse eller kroppsskade, se nedenfor.

I vurderingen av om det foreligger en kroppskrenkelse tas det hensyn til om handlingen gir uttrykk for glede/vennskap eller motvilje/uvennskap/tvang. For eksempel er det forskjell på en vennskapelig klapp på skulderen, eller et uvennskapelig slag.

Kroppskrenkelse straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Grov kroppskrenkelse

En kroppskrenkelse kan bli ansett som grov i enkelte tilfeller. Dersom kroppskrenkelsen blir ansett som grov kan den bli straffet med fengsel inntil 6 år.

For å avgjøre om en kroppskrenkelse er grov må det sees hen til om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død. Det er kun et krav om at slaget, eller for eksempel sparket var gjort med vilje. Det er ikke et krav om at følgene, herunder sterk smerte, skade eller død, er forårsaket med vilje.

For eksempel: Peder slår Ole i ansiktet med flat hånd med vilje. Peder treffer tilfeldigvis øyet til Ole med den ene neglen når han slår. Ole får derfor et sår inne på øyet og må gå med lapp over øyet i lengre tid. Dette var ikke hensikten til Peder, og skaden som oppstod på grunn av slaget var ikke gjort med vilje. Kroppskrenkelsen blir likevel vurdert som grov da den har medført en skade på Oles øye.

I vurderingen av om kroppskrenkelsen er grov må det også tas hensyn til om den har skjedd helt uten foranledning, har karakter av overfall, er begått mot forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, er begått med kniv eller lignende redskap eller er rasistisk motivert eller motivert av den andres seksuelle legning eller funksjonsevne.

Kroppsskade

Ved kroppsskade har man med vilje skadet en annens kropp eller helse. Med skade menes i dette tilfellet bruddskader, sårskader, skade på tenner eller annen skade som er av noe varighet. Mindre skader slik som hevelser, kuler eller «blåveis» omfattes av kroppskrenkelse.

Forholdet faller også inn under kroppsskade dersom man gjør en annen fysisk maktesløs, framkaller bevisstløshet eller liknende tilstand. Dette kan for eksempel være gjennom å slå en annen i svime, eller ta kvelertak slik at offeret besvimer.

Selve skaden, for eksempel bruddskaden eller bevisstløsheten, må være fremkalt med vilje. Hvis dette ikke var gjerningspersonens hensikt, eller at gjerningspersonen ikke måtte ha ansett det som sannsynlig at slaget forårsaket for eksempel brudd faller handlingen inn under grov kroppskrenkelse.

Kroppsskade er grovere enn kroppskrenkelse og har derfor høyere strafferamme. Ved kroppsskade kan en straffes med fengsel inntil 6 år.

Grov Kroppsskade

Kroppsskaden er grov dersom den har hatt til følge uhelbredelig skade eller lyte, sykdom, arbeidsudyktighet av noe varighet, sterk smerte, betydelig skade eller død.

Det er kun et krav om at kroppsskaden var gjort med vilje. Det er ikke et krav om at følgeskadene som gjør at handlingen faller inn under «grov kroppsskade» er gjort med vilje.

For eksempel: Dersom Peder slår Ole hardt i hode med vilje slik at han mister bevisstheten foreligger det en kroppsskade. Hvis Ole dør dagen etterpå av skadene medfører dette at kroppsskaden er grov. Dette selv om Peder ikke hadde til hensikt eller så det som sannsynlig at Ole kom til å dø på grunn av slaget.

I vurderingen av om kroppsskaden er grov må det også her tas hensyn til om den har skjedd helt uten foranledning, har karakter av overfall, er begått mot forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, er begått med kniv eller lignende redskap eller er rasistisk motivert eller motivert av den andre personens seksuelle legning eller funksjonsevne.

For å ha påført en annen en grov kroppsskade kan man straffes med fengsel inntil 10 år.

Medvirkning og forsøk

Dersom man medvirker til en handling som nevnt ovenfor kan man straffes for medvirkning. I tillegg kan man straffes for forsøk til en slik handling, for eksempel hvis man spytter på en annen med hensikt om å treffe, men bommer.

Innkalt til avhør? Les vår guide til avhør hos politiet. Mistenkt i en straffesak? Vurder om du skal velge tilståelsesdom.

Fram advokatfirma har flere advokater som arbeider med strafferett. Er du siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til forsvarer på det offentliges regning. Vi bistår deg gjerne.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post