Tilståelsesdom

Hva er en tilståelsesdom?

Dersom den straffbare handlingen du er siktet for ikke kan gi fengsel i mer enn ti år har tingretten mulighet til å avsi en såkalt tilståelsesdom. Det er en forenklet rettergang for dem som gir en uforbeholden tilståelse.

Hvem er med i rettsmøtet?

Istedenfor at det gjennomføres en vanlig straffesak med bevisførsel og meddommere, som kan strekke seg over flere dager, møter du sammen med dommeren og et rettsvitne. Det hele kan være over på en halvtimes tid.

Hvorfor tilståelsesdom?

En slik forenklet behandling av saken er klart nok betydelig mindre belastende for deg enn en vanlig straffesak.

Under inkvisisjonen omtalte man tilståelsen som bevisets dronning fordi man slapp tvil omkring skyldspørsmålet. Man satte derfor inn store ressurser på å få siktede til å tilstå (tortur).

Slik er det heldigvis ikke lenger. Men fortsatt er det slik at det ses på som en stor fordel med en innrømmelse og det legges derfor opp til at man skal få fordeler ved å velge å legge kortene på bordet.

Videre skal vi si litt om vilkårene og fordelene med tilståelsesdom.

Vilkårene for en tilståelsesdom

Påtalemyndigheten må sende begjæring til tingretten om at man ønsker saken avgjort ved tilståelsesdom. Du møter som sagt i retten sammen med dommeren og et rettsvitne og avgir en uforbeholden tilståelse.

Det betyr i korte trekk at du må fortelle dommeren at de faktiske forhold i saken, slik de er beskrevet i siktelsen, stemmer.

Videre må du innrømme at handlingen er gjort med den nødvendige skyld. De øvrige opplysningene retten sitter med i saken må også støtte opp om/styrke den tilståelsen du har gitt. Det er selvfølgelig også slik at du alltid må samtykke til at du ønsker en tilståelsesdom.

Fanger bordet?

Ikke helt. Selv om du tilstår så kan du være uenig i den straff dommeren gir deg. Da kan du anke dette punktet til lagmannsretten. Du kan også anke om det er gjort feil i saksbehandlingen. Men muligheten til å velge en vanlige rettssak er gått tapt.

Rett til forsvarer?

Sitter du i fengsel har du krav på forsvarer på det offentliges regning. Ellers er det kun om det er aktuelt å dømme deg til fengselsstraff i mer enn seks måneder at du vil ha krav på forsvarer.

Tilståelsesdom promillekjøring

I saker om promillekjøring eller kjøring uten førerkort har du ikke krav på gratis forsvarer. Men du kan selvsagt møte med forsvarer selv dersom du betaler for bistanden.

Fordeler med tilståelsesdom

Den største «gulroten» er at du normalt får kortere straff om du tilstår saken. Det er ikke uvanlig at så mye som 1/3 av straffen skjæres bort.

Hvor mye rabatt du får beror på en konkret vurdering hvor blant annet betydningen av tilståelsen er viktig. En tilståelse som kommer på et tidlig tidspunkt slik at politiet sparer ressurser på etterforskningen, eller en tilståelse som er svært viktig for i det hele tatt få deg dømt, er selvsagt mye viktigere enn en tilståelse som kommer sent og hvor bevisene for øvrig er overveldende.

For veldig mange er det også svært viktig at det går raskt både med selve rettssaken og med å få dom. Om det er en sak som har medias interesse vil de fleste også helst unngå den negative publisitet en rettssak fører med seg.

Det er ikke noe særlig å ha lokal eller riksavisa på tilhørerbenken i dagevis mens en straffesak gjennomgås.

Les også vår guide til avhør hos politiet

La oss høre fra deg om du vurderer en tilståelsesdom. Henvendelsen er helt konfidensiell. Ønsker du vår bistand i saken ordner vi alt med oppnevning for deg. Har du ikke krav på forsvarer gir vi deg selvsagt en pris for våre tjenester som du kan leve med. De fleste føler det er verdt pengene å kunne ha med advokat som trygghet i slike saker.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post