Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsretten omhandler det individuelle arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samt det kollektive forholdet mellom fagforeninger og arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger.

Fram advokatfirma arbeider primært med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til den individuelle delen av arbeidsretten. Sentrale regler her gjelder ansettelse, arbeidstid, lønn, skattetrekk, permisjoner, ferie, sykepenger, krav til psykisk og fysisk arbeidsmiljø herunder saker vedørende mobbing og trakassering, varsling om kritikkverdige forhold samt avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse og avskjed.

En vesentlig del av sakene vi yter bistand i gjelder avslutning av arbeidsforhold som skjer enten ved oppsigelse eller avskjed.

Sentrale problemstillinger er hva som skal til for å gå til oppsigelse eller avskjed. For å kunne gi oppsigelse må arbeidsgiver ha saklig begrunnelse for oppsigelsen enten som følge av forhold hos arbeidstakeren eller på grunn av forhold hos arbeidsgiver (nedbemanning). Kravet for å kunne gi avskjed er at det må foreligge grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidskontrakten.

Arbeidsretten har en rekke formelle krav til en oppsigelse, og disse reglene står sentralt i den individuelle arbeidsretten. Det skal for eksempel avholdes drøftelsesmøte før den gis oppsigelse, og oppsigelsesbrevet fra arbeidsgiver må opplyse om en rekke sentrale forhold ved oppsigelsen, som frister, hvem som er rett saksøkt ved et søksmål mv.

Det er korte frister for å anlegge søksmål, og særegne regler for hvordan arbeidsrettslige tvister behandles i domstolene. Blant annet er det tradisjon for at retten settes med fagkyndige dommere fra henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstakersiden, i tillegg til en juridisk dommer. Arbeidstaker kan også kreve å stå i stillingen mens saken behandles rettslig.

Arbeidsretten har også særegne erstatningsregler.

De mest sentrale regelverk er arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven.

På advokattips er alle de sentrale bestemmelser innen den individuelle arbeidsretten utførlig redegjort for i egne artikler.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post