Nedbemanning

Bilderesultat for unemployed

Oppsagt som følge av nedbemanning?

Er du sagt opp som følge av nedbemanning? Da tenker du kanskje at siden bedriften sliter økonomisk så er det bare å finne seg en annen jobb. Det trenger ikke være riktig. Arbeidsmiljøloven oppstiller flere regler som arbeidsgiver må forholde seg til om han skal nedbemanne. Om bedriften din ikke har fulgt regelverket kan oppsigelsen din være usaklig. I så tilfelle kan du få kjent oppsigelsen ugyldig og fortsette i stillingen. Du kan også kreve erstatning. Det er heller ikke uvanlig at arbeidsgivere løser slike saker med å tilby sluttavtaler. Her skal det redegjøres for fem vanlige feil arbeidsgivere gjør ved nedbemanning, som alle kan lede til at en oppsigelse blir kjent usaklig.

1. Arbeidsgiver har ikke fremlagt dokumentasjon på at en nedbemanning vil gi økonomisk gevinst eller at det er et behov for nedbemanning

Plikten til å dokumentere hvorfor det må nedbemannes er selve grunnvilkåret som må være oppfylt for at du skal kunne sies opp på dette grunnlag. Du vil kanskje innvende at det er godt kjent blant de ansatte at «det går dårlig». At det er kjent at bedriften går dårlig er imidlertid ikke tilstrekkelig, selv om arbeidgivere har en tendens til å tro akkurat det. Tallene må på bordet slik at du gis mulighet til å ta stilling til om det er grunnlag for en nedbemanning. Arbeidsgiver må også legge frem dokumenter som viser at det er gjort grundige overveielser.

2. Bedriften har annet passende arbeid å tilby, uten at du har fått tilbud om en annen stilling

En oppsigelse grunnet nedbemanning vil ikke være saklig om det er annet passende arbeid å tilby deg i bedriften. Hva menes så med annet passende arbeid? Med dette menes at stillingen arbeidsgiver eventuelt tilbyr deg innholdsmessig og lønnsmessig må være lik den stillingen du allerede har. Blir du tilbudt en stilling som er på et lavere nivå enn stillingen du har hatt vil dette neppe være annet passende arbeid.

3. Din interesse i å beholde jobben er ikke tilstrekkelig vektlagt

Bedriften må foreta en avveining mellom sitt eget behov for å si deg opp og ditt behov for å beholde jobben. Alder og lang ansiennitet vil for eksempel ha stor betydning i denne vurderingen. Det skal mye mer til for å kunne si opp en person som har arbeidet i en bedrift i 20 år enn en person som bare har jobbet der i 3 år. Rettspraksis er full av eksempler på dette. Andre hensyn kan selvfølgelig også gjøre seg gjeldende. Du har f.eks særlig omfattende omsorgsansvar eller er i en særlig vanskelig økonomisk situasjon. Slike hensyn fører lett til at hensynet til deg som arbeidstaker må veie tyngst.

4. Arbeidsgiver har ikke vurdert alternative løsninger

Arbeidsgiver plikter å vurdere alternative løsninger. Merk at selv om det skulle finnes andre løsninger så har du som arbeidstaker ingen plikt til å takke ja til et slikt tilbud. En alternativ løsning kan for eksempel være deltidsarbeid, omskolering, redusert stilling for en tid, arbeid etter behov og eventuelt permittering.

5. Arbeidsgiver har gjort feil ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp

Utvelgelsen av hvem som skal sies opp skal ikke skje etter arbeidsgivers forgodtbefinnende (det er ofte det som skjer). Utvelgelsen må være etterprøvbar og saklig. Arbeidsgiver må oppstille et sett med kriterier for hvem som skal sies opp og deretter følger disse kriteriene ved utvelgelsen. Kun slik unngås usaklig forskjellsbehandling. De vanligste kriteriene er ansiennitet (lengden på ansettelsesforholdet), kompetanse, alder og sosiale hensyn. Ansiennitet er normalt det viktigste kriteriet. Tankegangen er at sistemann inn bør være først ut. Kompetanse, og da snakker vi ikke bare om hvilken utdanning man har, men også om hvor dyktig og erfaren man er, er også et viktig kriterie, dog ikke like tungtveiende som ansiennitet.

GRATIS VURDERING AV ADVOKAT

Fram advokatfirma tilbyr inntil 20 minutter gratis vurdering av din sak.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan bruke kontaktskjema under her, eller ringe fagansvarlig direkte på telefon 64 90 80 00.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post