Oppsigelse i prøvetid

Hvor lett er det å si opp en ansatt i prøvetiden?

I det følgende skal det redegjøres for hvilken betydning det har at du var i prøvetid da du mottok oppsigelse fra din arbeidsgiver.

Formålet med prøvetiden

Formålet med prøvetiden er at arbeidsgiver i en begrenset periode (maks 6 måneder) skal kunne vurdere hvordan du tilpasser deg til arbeidet, din faglige dyktighet og din pålitelighet. Det er kun når oppsigelsen er begrunnet i disse forhold at du som arbeidstaker vil ha et svakere vern mot oppsigelser.

Dersom begrunnelsen er noe annet enn det prøvetiden er ment å avdekke, betyr ikke det at oppsigelsen av den grunn er ugyldig. Men vurderingen av oppsigelsen må foretas uten at det tas hensyn til at du i prøvetiden har et svakere vern mot oppsigelser enn etter prøvetiden.

Noe romsligere adgang til å si deg opp

I prøvetiden har arbeidsgiver en noe romsligere adgang enn etter prøvetiden til å si deg opp. Det er naturlig at man har en slik regel. Det bidrar blant annet til at arbeidsgivere lettere tar sjansen med å ansette.

Det er imidlertid viktig å presisere at du er fast ansatt fra og med det øyeblikk du signerer arbeidsavtalen. Det er ikke slik at du må bestå prøvetiden for å få fortsette. Eneste forskjell er at det er noe enklere å si deg opp i prøvetiden.

Misbruk av prøvetidsordningen

Likevel er det alltid en risiko for at en arbeidsgiver nettopp bruker prøvetiden som en silingsmekanisme for å finne de best egnede kandidatene. En annen risiko er at det tas utenforliggende hensyn.

En arbeidsgiver kan for eksempel tenke seg å kvitte seg med en arbeidstaker kjemien ikke er den beste med. For å unngå slikt stilles det strenge krav om at arbeidsgiver må kunne underbygge den egnethetsvurdering som skal være foretatt av deg, og som altså utgjør basis for oppsigelsen.

Egnethetsvurdering

Helt sentralt her er at arbeidsgiver kan dokumentere at det er gitt tilstrekkelig opplæring og at du har fått veiledning og løpende tilbakemeldinger på hvordan arbeidsgiver vurderer dine arbeidsprestasjoner. Et par dager med instruksjon og opplæring før du settes til selvstendige oppgaver vil normalt ikke være tilstrekkelig.

Vi ser ofte at arbeidsgivere begrunner en oppsigelse i prøvetiden med at det har vært samarbeidsvansker. Det er svært vanskelig for en arbeidsgiver å vinne frem med en slik påstand dersom han ikke kan dokumentere at det er gjort adekvate forsøk på å løse problemene. Arbeidsgiver har hovedansvaret dersom det har vært samarbeidsproblemer ettersom ansvaret for et godt arbeidsmiljø er hans.

Det skal ikke komme som en overraskelse at man ikke får fortsette i jobben etter endt prøvetid, selv om dette dessverre er et vanlig scenario. Det må også presiseres at det selvsagt ikke kan forventes noen idealytelse mens man er i prøvetid. Det er først og fremst potensialet ditt arbeidsgiver har mulighet til å vurdere på så kort tid. En gjennomsnittlig arbeidsytelse, hensett til din erfaring i arbeidslivet, er alt som kan forventes.

Oppsigelsen må være kommet frem til deg innen utløpet av prøvetiden

Vær for øvrig oppmerksom på at prøvetiden løper fra dato for ansettelse. Oppsigelsen må være kommet frem til deg før utløpet av den avtalte prøvetiden i arbeidskontrakten (er det ikke avtalt skriftlig at det skal være prøvetid, kan ikke arbeidsgiver gjøre gjeldende at du har vært i prøvetid). Er ikke oppsigelsen kommet frem i tide, har du vanlig vern mot oppsigelse.

Stol på deg selv

Det er nedslående å motta en oppsigelse i prøvetiden. Mange vil bare komme seg bort fra arbeidsplassen så fort som overhode mulig. Vår tips er å ta en fot i bakken. Stol på din egen vurderingsevne og magefølelse.

  • Er det rettferdig og riktig at du må slutte etter så kort tid?
  • Er det rettferdig at du blir utsatt for den usikkerhet og økonomiske risiko en oppsigelse i prøvetid med normalt bare 14 dagers oppsigelsestid innebærer?
  • Og hva med betydningen et så kort arbeidsforhold har for cv’en?

Så blir det en vurdering om dette er kamp du ønsker å ta. Et moment du bør ta med i vurderingen er at arbeidsgiver mest sannsynlig vil behandle andre på samme måte som han behandler deg, om han aldri opplever at noen tør å stå opp mot ham.

Erstatning eller sluttpakke

Du har ikke rett til å kreve jobben tilbake ved oppsigelse i prøvetid. Løpet er sånn sett kjørt. Men du kan kreve erstatning for ditt tap, enten ved rettslige skritt eller ved å kreve en sluttpakke.

I første omgang kan du ta kontakt med oss for å få en objektiv vurdering fra advokater med ekspertise på arbeidsrett. Første henvendelse er gratis. Vi vil raskt kunne gi deg en god pekepinn på hvor god saken din er. Vi hører gjerne fra deg.

GRATIS VURDERING AV ADVOKAT

Fram advokatfirma tilbyr inntil 20 minutter gratis vurdering av din sak.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan bruke kontaktskjema under her, eller ringe fagansvarlig direkte på telefon 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post