Tvangsinnleggelse

Tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon

Et av de mest alvorlige inngrep samfunnet kan gjøre mot et menneske er å utsette det for en tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon. I denne artikkelen skal vi redegjøre nærmere for hva som skal til for at et slikt vedtak skal treffes samt hvordan man går frem ved klage på slikt vedtak.

I en klagesak bistås man for øvrig av advokat for det offentliges regning, eller med annen fullmektig.

Hva skal til for å tvangsinnlegge deg?

Det er til sammen 6 vilkår som alle må være oppfylt. Disse er i grove trekk følgende:

1. At du har forsøkt frivillig psykisk helsevern

2. At du har vært undersøkt av to leger

3. At det foreligger alvorlig psykiatrisk sykdom (som psykose, mani, depresjon, paranoia, schizofreni) som gjør tvangsinnleggelse nødvendig for å sikre bedring eller unngå forverring av din tilstand, eller du anses å utgjøre en fare for ditt eller andres liv

4. At institusjonen som skal behandle deg må være i stand til å gi deg tilfredsstillende behandling og omsorg

5. At du har fått anledning til å uttale deg

6. At tvangsinnleggelse etter en helhetsvurdering hvor nærmere bestemte forhold skal tas med i vurderingen, fremstår som den beste løsning

Vedtak om tvangsinnleggelse

Selve vedtaket om tvangsinnleggelse treffes av fagansvarlig ved institusjonen. Det er en svært sammensatt vurdering som må foretas hvor muligheten for å gjøre feil absolutt er til stede.

Det første og det tredje av ovennevnte kriterier sier noe om din situasjon og din tilstand. Det andre kriteriet er en ren saksbehandlingsregel. Det fjerde kriteriet er en ren faglig vurdering. Det femte kriteriet er en vektlegging av hva du mener.

Til slutt skal det så foretas en fri og helhetlig vurdering av hele sakskomplekset, for slik å endelig ta stilling til om tvangsinnleggelse kan iverksettes.

Bestemmelsen sier ikke noe om hvilke beviskrav fagansvarlig skal forholde seg til i vurderingen. At bevisene ikke er bedømt riktig er noe man kan angripe i kommisjonen.

Uansett hva vedtaket går ut på skal det treffes et vedtak. Dette fordi at dine pårørende, om det er de som har krevd tvangsinnleggelse, eller offentlige myndighet som eventuelt har krevd tvangsinnleggelse, også skal kunne klage på et slikt vedtak.

Straks etter at vedtaket er fattet skal vedtaket skrives ned.

Klage på vedtaket

Klagen sendes til kontrollkommisjonen. Fra og med dette tidspunkt har du rett til gratis advokathjelp. Klage kan fremsettes så lenge tvangsinnleggelsen varer.

Kontrollkommisjonen kan opprettholde vedtaket, vedta at du skal overføres til frivillig helsevern, eller utskrive deg.

Hvem sitter i kontrollkommisjonen?

Der sitter det en jurist som har slike kvalifikasjoner at han kunne vært dommer, en lege samt to andre medlemmer.

Får du ikke medhold bringes saken inn for tingretten. I ytterste konsekvens kan saken bringes inn for menneskerettighetsdomstolen.

Hos mentalhelse.no kan du lese mer om blant annet bruk av tvang.

Ta kontakt med oss for bistand i din klagesak. I prekære situasjoner kan du selvsagt ta kontakt med oss også etter vanlig arbeidstid. Vi har stor erfaring med slike saker og vet hva som skal til for å få endret et vedtak om tvangsinnleggelse.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post