Dødsbo

Ordne dødsbo selv

I denne artikkelen skal det redegjøres for hvordan man går frem når det skal ordnes med et dødsbo. Målsetningen er ikke å gjøre deg til en fullbefaren bostyrer, men å gi deg et fugleperspektiv på hva som må gjøres.

1. Noen av arvingene må overta ansvaret for avdødes gjeld

Utgangspunktet er at det skal skje et privat skifte, som vil si at det er arvingene på egen hånd som deler boet. Arvingene kan enten være en loddeier, som er en som arver hele eller deler av boet, eller en såkalt legatar, som er en som arver en bestemt gjenstand etter avdøde (følger i så tilfelle av testament). Minst en loddeier må være villig til å overta avdødes gjeld for at boet skal kunne skiftes privat. Om en eller flere av dere er villig til å overta ansvaret for gjelden må det avgis en skriftlig erklæring om dette til tingretten. Vær klar over at det vanligvis løper en frist på 60 dager fra dødsfallet for å overta gjelden.

Med mindre det er snakk om helt minimale beløp i boet vil de som overtar gjelden bli ansvarlig med hele sin formue for avdødes forpliktelser. Er dere flere arvinger som overtar gjelden er dere ansvarlig sammen.

2. Det må skaffes oversikt over gjelden

Er det uklarheter i forhold til om avdøde hadde utestående gjeld så er fremgangsmåten å sende ut proklama for å bringe dette på det rene. Man tar kontakt med tingretten eller byfogden og anmoder om at det utstedes proklama. Retten setter da inn annonse i en lokalavis samt i norsk lysningsblad. Her gis det oppfordring om å melde krav en måtte ha mot avdøde. Fristen for å melde krav er 6 uker.

3. Skifteattesten er viktig

Skifteattesten er bevis for at boet er overtatt til privat skifte. Av attesten fremmgår det hvem som er arvinger i boet. I skifteattesten utepekes formelt den eller de som har overtatt gjelden som ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av skiftet. Skifteattesten fungerer også som legitimasjon som gir rett til å disponere over avdødes bankonto og eiendeler.

Om oppdraget skal settes vekk gis det en fullmakt til den som har fått jobben om å ordne med boet. Er det flere arvinger som skal ordne med boet selv er det også vanlig at det gis fullmakt til en av disse, slik at denne leder bobehandlingen.

4. Blir oppgaven for vanskelig kan det begjæres offentlig skifte

Erfaringsmessig har arveoppgjør en tendens til å sette en del følelser i sving. Folk som til vanlig ikke ser noen verdi i penger, kan plutselig våkne, og de som vanligvis har sterke meninger blir enda fastere i sin overbevisning. Når partene ikke klarer forsones er hjelpemiddelet å  be tingretten om å ta over oppgaven med fordelingen av arven. Det skjer ved at det begjæres offentlig skifte. Alle loddeiere har rett til å begjære offentlig skifte. Dette må i tilfelle gjøres innen tre år etter dødsfallet. En forutsetning er at det stilles sikkerhet på 25-30 000.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Det er en stor oppgave å ordne med et dødsbo selv. Ta kontakt så tar vi en gratis og uforpliktende gjennomgang av hva du kan gjøre selv og hva eventuelt vi kan bistå deg med. Er det ønskelig kan vi selvfølgelig også ta på oss hele oppgaven.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post