Barnefordeling 50-50

Har barna like mye

Vi ser en økende trend med at foreldre avtaler en samværsordning hvor de har barna like mye. Dette er etter vår vurdering en positiv utvikling, forutsatt at samarbeidet mellom foreldrene fungerer. Men hvilke muligheter har man om man ønsker en slik ordning selv, men den andre parten nekter?

Delt bosted

I 2010 fikk domstolene hjemmel for å idømme delt bosted. Inntil da hadde retten ingen annen mulighet enn å bestemme at barnet skulle bo fast hos enten mor eller far.  I dag har altså retten kompetanse til å bestemme at barnet skal ha delt bosted. Det er imidlertid på ingen måte fritt frem for dommeren i en rettssak om barnefordeling til å ta en slik beslutning. Det følger av barneloven at det må foreligge særlige grunner. Med andre ord vil fortsatt den klare hovedregelen være at ved barnefordeling ved samlivsbrudd så skal avgjørelsen enten gå ut på at barnet skal ha fast bosted hos mor eller så skal fast bosted være hos far.

Godt samarbeid

For at det skal være en mulighet for en 50-50- løsning må samarbeidet mellom foreldrene fungere. Barnet vil ha to faste «baser» og må hver uke omstille seg til nytt bosted. Det går som regel fint så lenge foreldrene fungerer godt sammen. Men dersom foreldrene ikke er enige i ordningen og ikke gjennomfører den lojalt, vil påkjenningene kunne bli betydelige for barnet. En rettesnor for om det bør være delt bosted er om det er mer gunstig for barnet å ha delt bosted enn å ikke ha det (alle avgjørelser på barnerettens område retter seg først og fremst etter hva som er barnets beste). Hvis du mener det er til barnets beste med 50-50 kan det være en mulighet til å få dom for dette.

Samvær opp mot 50-50

Retten kan også bestemme at det skal være samvær opp mot 50-50. Barnet vil da ha samvær omtrent like mye hos begge foreldrene, men formelt ha fast bosted hos en av foreldrene. Retten lander mye oftere på dette alternativet enn en ren 50-50- ordning.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Gratis vurdering av din sak? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på telefon 64 90 80 00 eller på e-post: post@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende (inntil 20 min). Les mer om våre advokater her

Det er fint om du allerede i første henvendelse opplyser om alderen på barnet/barna, hvilken samværsordning som praktiseres i dag og om begge parter har foreldreansvaret.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post