Foreldreansvar

Foreldreansvar, samvær og bosted

Det er ikke uvanlig at begrepene i overskriften blandes sammen. Det er heller ikke uvanlig at man legger et innhold i begrepene som ikke nødvendigvis stemmer med den juridiske betydningen de har. En barnefordelingssak kan dreie seg om både foreldreansvar, samvær og barnets bosted. Eller den kan handle utelukkende om samvær, eller utelukkende om bosted osv. Her følger en oppklaring:

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er et ansvar og en plikt til å treffe avgjørelser for barnet i deres personlige forhold. Som personlig forhold regnes alt som ikke handler om økonomi. Eksempler er hva barnet skal spise, hvilke klær det skal ha på seg, oppdragelse, hva barnet skal gjøre på fritiden og avgjørelser om lege- og tannlegebehandling (en nødvendig operasjon eller annen helsebehandling kan ikke nektes).

Avgjørelsene som tas rette seg etter barnets interesser og behov. Man kan ikke bestemme alt. Jo eldre barnet blir jo mer bestemmer det selv. Kan det lese er det f.eks. som utgangspunkt ikke tillatt å åpne brev det mottar. Dette gjelder ikke om brevet mest sannsynlig har ulovlig innhold, og antakelig heller ikke om man ikke vet hvem avsender er.

Barneloven nevner spesifikt i beskrivelsen av hva foreldreansvaret innebærer at barnet har rett til å ikke bli utsatt for fysisk eller psykisk vold. Det er en del av foreldreansvaret å beskytte barnet mot handlinger som kan sette deres fysiske og/eller psykiske helse i fare.

En hver form for fysisk vold mot barn er ikke tillatt. Det spiller ingen rolle om det er gjort utfra en eller annen ide om at det er barneoppdragelse som utføres. Selv mild vold anses som en skadelig oppdragelsesmetode. Lettere klaps og ørefik er f.eks. klart nok forbudt. Slike handlinger vil endog være straffbare etter straffeloven. Det er uten betydning om volden er gjort i affekt.

Fysisk tvang og makt overfor barnet er også forbudt om det finnes lempeligere metoder som isteden kunne vært brukt. Eksempler på atferd som kan gå utover barnets psykiske helse er skremming, ydmykelser, krenking, det å skape frykt, avmaktsfølelse, skyld, skam, mindreverdighetsfølelse eller fortvilelse, å kalle barnet med ukvemsord, latterliggjøre, manipulere, nedvurdere, eller følelsesmessig avvise.

Foreldre som er gift har foreldreansvar sammen. Om man er samboere og ikke er folkeregistrert på samme adresse har moren foreldreansvaret alene. Foreldrene kan gi melding til folkeregisteret om at de skal ha foreldreansvaret sammen, eller at faren skal ha foreldreansvaret alene.

Samvær

Barneloven sier at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Begge foreldrene har ansvar for at denne rettigheten for barnet oppfylles. Det er en fordel at den samværsordning som avtales nedfelles i en avtale som foreldrene forplikter seg til å følge. Dette er en anbefaling som også gis i barneloven. Loven lister opp hvilke momenter foreldrene skal ta hensyn til når de diskuterer seg frem til en avtale. Foreldrene må lage en avtale som i størst mulig grad gir barnet kontakt med begge foreldre.

De må videre ta hensyn til hvor gammelt barnet er. Jo eldre barnet er jo mer samvær kan det ha et annet sted enn hjemme. Etter hvert blir barnet også så gammelt at det ikke bør tvinges til samvær det ikke ønsker. Det må også tas hensyn til hvor knyttet barnet er til nærmiljøet. Jo sterkere slik tilknytning jo mindre samvær bør det være. Reiseavstanden er selvfølgelig også en vesentlig faktor. Lange bilturer for samvær på en midtukedag trenger ikke være til barnets beste.

Blir man ikke enig kan spørsmålet avgjøres av domstolene. Retten fatter den avgjørelse som er til beste for barnet. Det kan være alt fra null samvær til omtrent 50-50. Rent 50-50 samvær kan bare unntaksvis bestemmes. Retten kan også bestemme at det skal være tilsyn under samværene.

Det er også verdt å merke seg at loven spesifikt bestemmer at den andre forelderen skal varsles dersom samvær ikke kan gjennomføres som avtalt. Dette er noe det krangles mye om. Loven er i hvert fall klar.

Også andre enn foreldrene kan ha rett til samvær med barnet.

Dersom samvær forutsetter reising skal kostnadene ved reisen som hovedregel deles av foreldrene. Alle reisekostnader tas med. Skal et barn som bor i Oslo ha samvær hos far i Tromsø, har mor rett til å få dekket kostnader med kjøring til Gardermoen. Kommer far og henter barnet der, skal også hans reise telle med. Barnets reise skal selvsagt telle med.

Barnets bosted

Barneloven bruker formuleringen «hvor barnet skal bo fast». Barnet bor normalt fast der det bor mest. Den som barnet bor fast hos har noen rettigheter som den som barnet kun har samvær med ikke har. Barneloven gir denne rett til å treffe avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet, som f.eks. om det skal være i barnehage eller hvor i landet barnet skal bo i landet. Flytting til utlandet må imidlertid foreldrene, om de begge har foreldreansvar, være enige om.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på telefon 64 90 80 00 eller på e-post: post@framadvokat.no. Første samtale er gratis (inntil 20 min) og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post