Heve kjøp av bolig?

Heve boligkjøp

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som skal til for å heve kjøp av en bolig. Vi henvender oss med andre ord til dere som opplever at boligdrømmen, den største investeringen i livet for de fleste av oss, har blitt et mareritt på grunn av mangler ved eiendommen.

Hva skal til for å heve et boligkjøp?

Vilkåret i loven er at det må foreligge en vesentlig mangel. En mangel kan være vesentlig både på grunn av sin karakter og på grunn av sitt omfang. Det finnes eksempel på at heving er godtatt av retten på grunn av rasfare. Da er det mangelens karakter som har vært utslagsgivende. Så har vi eksempler der forskjellige mangler samlet sett er av et slikt omfang at heving tillates. For eksempel godtok retten heving i en sak hvor det var store feil med to bad i tillegg til feil med ventilasjonsanlegg.

Om vilkåret for å heve ikke er oppfylt kan man kreve prisavslag

Dersom mangelen ikke er av en slik karakter eller omfang at heving er aktuelt, kan man kreve prisavslag. I juridisk teori har man forsøkt å si noe om grensen mellom heving og prisavslag ved å se på hvor mange prosent mangelen utgjør av kjøpesummen. Vi kan med en gang si at det ikke er grunnlag for å stille opp en generell norm om at man kan heve hvis mangelen/ manglene i sum utgjør så så mye av kjøpesummen. Det ligger imidlertid en del veiledning i en slik tankegang. For å få en pekepinn på om man kan heve kan man derfor prøve å regne ut hva mangelen i prosent utgjør av kjøpesummen. Sett at en bolig ble kjøpt for 3 millioner og det er mangler på boligen som vil koste 600 000 å utbedre. I prosent utgjør da mangelen 20 % av kjøpesummen. Er dette tilstrekkelig til å heve? Ser man på på praksis fra lagmannsretten og tingretten ser man at heving ofte godtas dersom mangelen/manglene i prosent ligger rundt 15-20 % av kjøpesummen. I det tenkte eksempelet ville man altså ligget på et nivå som normalt tilsier at man kan heve. Som sagt er det ikke så enkelt som dette, men noe veiledning får man ved å se på forholdet mellom mangelen og kjøpesummen.

En annen sentral faktor er hvordan selger har opptrådt. Retten vil lettere godta heving der selger kan bebreides. Han har for eksempel forsøkt å skjule en mangel han kjente til, eller gitt bevisste feilopplysninger.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post