Dagmulkt forsinkelse

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på tlf 64 90 80 00.

Hva er dagmulkt?Forsinket bygging av nytt hus kan gi dagmulkt

Dagmulkt er det samme som en dagbot. Til forskjell fra vanlige bøter gis den hver dag til et kontaktstridig forhold opphører.

Det kontaktstridige i denne sammenheng er at et bygg som en entreprenør er satt til å oppføre ikke leveres til avtalt tid i henhold til kontrakt. Her skal vi forsøke å gi svar på noen vanlig stilte spørsmål omkring dagmulkt.

Er dagmulkt det samme som en erstatning?

Nei, i motsetning til hva som er tilfellet med erstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap. Det er tilstrekkelig at bygget ikke står ferdig på avtalt tidspunkt for ferdigstillelse.

Påløper det dagmulkt i helger og i ferier?

Ja. Man regner etter kalenderdager men det gis tillegg i fristen for påske, sommer- og juleferie. Normalt 1 uke for påske og juleferie og 3 uker for sommerferie.

Hvordan regne ut dagmulkt?

Her er det en viss avtalefrihet, men det vanlige er at dagmulkten avtales til å være 1 promille (0,1 %) av det samlede vederlag du som forbruker skal betale. Omfatter avtalen også kjøp av tomten boligen er oppført på følger det imidlertid av loven at dagmulkten skal være 0,75 promille av samlet vederlag.

I hvor lang tid kan man kreve dagmulkt?

Det kan kreves dagmulkt i 100 dager. I og med at det er vanlig å avtale at dagmulkten skal være 1 promille av det samlede vederlaget, blir taket for det samlede kravet som kan rettes mot entreprenøren 10 % av vederlaget.

Det er med andre ord litt av et pressmiddel du har mot entreprenøren. Er det samlede vederlaget for eksempel 4 millioner, kan du kreve dagmulkt med til sammen kr. 400 000.

Hva om man ikke har avtalt noe om ferdigstillelse?

Da skal entreprenøren begynne med arbeidet så snart råd er etter at du har sagt fra om det. Arbeidet skal deretter utføres med rimeleg framdrift og uten unødvendig avbrudd.

Vurderingstemaet med hensyn til om tiden for å kreve dagmulkt er kommet er altså betydelig mer vanskelig å fastslå enn når det er avtalt et eksakt tidspunkt for ferdigstillelse.

Hva om det dukker opp uforutsette forhold underveis?

Da kan det være at entreprenøren har rett til å kreve forlenging av de avtalte frister.  Entreprenøren har en slik rett dersom:

  • Du krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet
  • Arbeidet blir forsinket fordi du eller noen du er ansvarlig for ikke medvirker i samsvar med avtalen
  • Arbeidet forsinkes på grunn av andre omstendigheter som du har ansvaret for
  • Arbeidet forsinkes på grunn av en hindring som ligger utenfor entreprenørens kontroll. Det skal ikke være rimelig å forvente at han kunne ha regnet med hindringen på tidspunktet avtalen ble inngått, eller at han skal unngå eller overvinne følgene av hindringen.

Det kan også undertiden være grunnlag for å kreve tilleggsarbeid også av andre grunner enn ovennevnte. Er du i tvil ber vi deg kontakte oss for en rask vurdering.

Hvor lenge får entreprenøren utsatt fristen om han har krav på tilleggsfrist?

Som hovedregel like lenge som grunnen til tilleggsfristen varte.

Andre vilkår som må være oppfylt for å kreve tilleggsfrist?

Absolutt, bokstavelig talt.

Det er et absolutt krav at entreprenøren gir melding til forbrukeren om at det kreves tilleggsfrist. Dette må skje uten ugrunnet opphold. Ugrunnet opphold betyr at det må være en grunn for den tiden som går før det gis melding. Hvis ikke er ikke meldingen gitt uten ugrunnet opphold.

Hva om entreprenøren har tatt med i avtalen at det ikke kan kreves dagmulkt?

Det har han ikke lov til ved forbrukerkjøp. En slik formulering ser du bort fra.

Inntrer dagmulkt automatisk ved forsinkelse?

Nei, du må sende brev til utbygger og fremsette krav om dagmulkt

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Uenigheter med entreprenøren? La oss helt gratis og uforpliktende foreta en vurdering om du har noen rettslige virkemiddel til rådighet.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post