Kjøpt kondemnert bil

Vi tar i en serie artikler her hos advokattips.no for oss de vanligste grunnene for at et bilkjøp kan heves. Vår generelle artikkel om heving av bilkjøp kan du lese her. I denne artikkelen skal vi ta for oss den situasjon at du har kjøpt en bil som du oppdager har vært kondemnert.

Hva innebærer kondemnering?

Kondemnering er et begrep som brukes i forsikringssammenheng. Dersom kostnadene med å reparere en bil er større enn verdien på bilen, og forsikringsselskapet av den grunn velger å betale ut kjøpesummen mot at bilen leveres til dem, snakker vi om at bilen blir kondemnert.

Ta følgende eksempel:

En bil viser seg å ha skader for 150 000. Den takserte verdien på bilen er imidlertid bare kr 100 000. Enkel matematikk tilsier da at det ikke vil lønne seg å reparere bilen. Men hva skjer med bilen etter at forsikringsselskapet har overtatt den? Man skulle tro at bilen ble hugget opp og fjernet fra veiene. Dette er imidlertid slett ikke alltid sannheten. Tvert imot er vel riktig å si. Det er nemlig svært vanlig i forsikringsbransjen at kondemnerte biler selges videre til en bilforhandlere eller en andre profesjonelle oppkjøpere for en rimelig  penge, hvorpå bilen så selges til en uvitende tredjepart, gjerne uten at det reflekteres særlig i prisen at bilen har vært kondemnert.

Hvilken juridisk betydning har det at en kondemnert bil selges uten at det opplyses om dette?

Det er ikke ulovlig å selge en bil som har vært kondemnert. Selger, normalt et karosseriverksted eller en forhandler, har imidlertid en opplysningsplikt om forhold av betydning for kjøper. Selger vil være klar over historikken til bilen og må opplyse om den.

Et spørsmål for seg er om selger må opplyse om at bilen ble erklært kondemnert av forsikringsselskapet eller om det holder å vise til hvilke skader bilen har hatt.

Vår vurdering er klart nok at det må gis opplysninger om at bilen har blitt vurdert til å ha større skader enn verdi av forsikringsselskapet. Det kan også stilles spørsmål ved om ordet kondemnert må brukes. Ordet har noe avskrekkende ved seg og selger styrer ofte unna det. Det følger av kjøpslovgivningen at det foreligger en mangel ved bilen om selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Etter vår vurdering vil kjøpere alltid ha grunn til å forvente å få nøyaktige opplysninger om hele historikken til bilen.

Det er ikke tilstrekkelig å vise til hvilke reparasjoner som er utført. Det skal fremgår at bilen ble vurdert til å ha større reparasjonskostnader enn verdi, og det er også vår vurdering at ordet kondemnering/kondemnasjon må brukes da begrepet er godt kjent hos mange kjøpere. Om det har innvirket på kjøpet at slike opplysninger ikke har blitt gitt vil variere fra sak til sak. I alminnelighet er manglende opplysninger av denne type egnet til å innvirke på avtalen.

Verkstedene klarer ikke alltid utbedre manglene ved bilen

Det er en grunn til at forsikringsselskapene av og til kondemnerer biler. De har tatt en vurdering av lønnsomheten av å få bilen reparert og konstatert at det ikke vil være lønnsomt. Verkstedene som kjøper disse bilene er avhengig av å holde kostnadene nede når bilen skal repareres for å kunne ha noen avanse på bilen ved salget. Det er et vanlig problem at skadene ikke er godt nok utbedret. Bilen svinger kanskje litt til en side
eller dekkene slites skjevt, noe som kan bety at bilen er rammeskjev eller at det er skjevheter i understellet. Slike skjevheter kan være meget dyre og tidkrevende å utbedre, og noen ganger er det nesten umulig å få bilen helt rett igjen. Kollisjonsskader kan også gjøre at det oppstår rust på uventede steder i karosseri eller understell. Tidligere skader kan også medføre en rekke andre tekniske og mekaniske problemer i ettertid som gir eieren uforutsette problemer med bilholdet som man gjerne skulle vært foruten.

Anbefaling

Våre biladvokater fraråder generelt å kjøpe biler som har vært kondemnert eller hatt større skader fordi det som nevnt gir deg dårlig forutsigbarhet for bilholdet og den tekniske tilstanden. Selv ikke merkeverksteder og spesialister klarer ikke alltid å utbedre slike skader fullgodt.

Om man først skal kjøpe en skadebil bør man påse at prisen ligger vesentlig lavere enn tilsvarende uskadede biler. Man bør også skaffe dokumentasjon fra forsikringsselskapet så man vet skadens omfang (skaderapport/kondemneringsrapport). Dette krever samtykke fra daværende eier av bilen. Man kan også kontakte verkstedet som utbedret skadene og be om dokumentasjon på utbedringen, målebrev fra eventuell retting i jigg og måleskjema fra firehjulskontroll. Man finner frem til tidligere eiere ved å sjekke eieroversikten i motorvognregisteret, som man får tilsendt ved å ringe Statens Vegvesen på tlf 02030. Man bør ved kjøp av en skadebil uansett få bilen grundig undersøkt av et kompetent verksted, og gi dem informasjon om skaden så de kan foreta målrettede undersøkelser.

Om du oppdager at bilen har vært skadet uten at du var kjent med dette, eller at skadene var større enn opplyst bør du kontakte våre erfarne biladvokater som kjenner både de tekniske og juridiske skillelinjene for mangelskrav mot selger, samt hva som skal til for å heve kjøpet.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak

Fram advokatfirma er et av få norske advokatfirma som har spesialisert seg på bilsaker. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi undersøker samtidig om en av dine forsikringer dekker kostnader til advokat.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post