Midlertidig sikring

Rask sikring av krav

Av og til er det nødvendig å sikre et krav raskt. Noen som skylder deg penger er for eksempel i ferd med å reise utenlands eller det er behov for rask stansing av et byggeprosjekt. I førstnevnte tilfelle risikerer man å aldri se pengene igjen. I det andre tilfelle kan det være for seint å hevde at byggeprosjektet er ulovlig, om prosessen med bygget er kommet langt.
I slike «nødssituasjoner» kan man sende begjæring til retten og få hjelp til å sikre kravet på dagen. Under her skal det redegjøres for hvordan man sikrer et krav midlertidig på denne måten.

Det er to fremgangsmåter for å sikre et krav midlertidig. Under her redegjøres først for arrest, deretter for midlertidig forføyning.

Arrest

Pengekrav kan man sikre ved å kreve det som kalles arrest. For at retten skal godta en arrest må atferden til den som skylder deg penger gi grunn for å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, eller må skje utenfor Norge, om kravet ikke sikret ved arrest.

For andre krav enn pengekrav begjærer man midlertidig forføyning, se under.

Kravet og sikringsgrunnen må være sannsynliggjort

Retten bestemmer hvilke/hvilket formuesgode det kan tas arrest i. Alle formuesgode som det kan tas utlegg i kan det også tas arrest i. Formuesgode(t) må gi tilstrekkelig sikkerhet for det kravet man har. Et formuesgode det er tatt arrest i har samme vern som et formuesgode det er tatt pant i.

Den som skylder deg penger – saksøkte, kan begjære arresten helt eller delvis opphevet ved å legge frem nye bevis eller på annen måte godtgjøre at forholdene har endret seg slik at det ikke lenger er noe krav eller sikringsgrunn for kravet. Alternativt kan han også stille sikkerhet for kravet. Ellers oppstiller loven en rekke konkret grunner til at arresten bortfaller.

Midlertidig forføyning

Krav på annet enn penger sikrer man ved å begjære det som kalles for en midlertidig forføyning.

En midlertidig forføyning kan gå ut på at en motpart må unnlate noe, for eksempel at han må stanse et byggearbeid eller stanse produksjon og salg av et produkt. Videre kan en forføyning gå ut på at motpart må foreta seg et eller annet, for eksempel å fjerne en veisperring eller flytte fra en eiendom. Endelig kan en midlertidig forføyning gå ut på at motpart må tåle noe – for eksempel at du får drive din bedrift videre. En midlertidig forføyning kan også gå ut på at et formuesgode skal tas fra motpart og oppbevares utilgjengelig for ham.

Forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort

Også her er kravet at atferden til den som skylder deg penger må gi grunn for å frykte at forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. Denne atferden han kan enten være aktiv eller passiv. Den kan også være knyttet til noe han bare har gitt uttrykk for. Videre kan man få midlertidig forføyning når dette er nødvendig for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å unngå voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for. Skade kan være både økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Krav og sikringsgrunn må være sannsynliggjort

Som for med arrest må selve kravet og sikringsgrunnen være sannsynliggjort. Sikringsgrunnen er den grunnen du oppgir for at det er nødvendig å sikre kravet.

Er det fare ved opphold, altså at forfølgning og gjennomføring av kravet blir vesentlig vanskeliggjort kan begjæring tas til følge selv om kravet ikke er sannsynliggjort.

Begjære arresten helt eller delvis opphevet

Saksøkte kan begjære arresten helt eller delvis opphevet ved å legge frem nye bevis eller på annen måte godtgjøre at forholdene har endret seg, slik at det ikke lenger er noe krav eller sikringsgrunn for kravet. Altså samme som for arrest. I tillegg dersom saksøker etter at søksmål er reist, utilbørlig forhaler saken.

Loven har en rekke bortfallsgrunner.

Prosessen i begge tilfeller skal gå raskt

Av den grunn er det ikke alltid at partene får uttale seg før retten avgjør saken.

Begjæring om arrest eller midlertidig forføyning

Sendes vanligvis til retten. Begjæringen kan settes frem skriftlig eller muntlig. I begjæringen må du redegjøre for kravet og sikringsgrunnen. Du må også redegjøre for de faktiske forhold i saken

Dokumenter som påberopes må ikke sendes med begjæringen, men bør det.

Muntlige forhandlinger

Det skal normalt gjennomføres muntlige forhandlinger hvoretter partene møter foran dommeren i retten. Men er det «fare ved opphold», kan retten treffe avgjørelse uten at partene innkalles. I så fall kan partene og andre som rammes, kreve etterfølgende muntlig behandling av saken.

Samtidig pådømmelse av hovedkravet

Det kan også være mulig å få dom for selve kravet man mener å ha mot motpart, ved hjelp at denne raske fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen. Dersom det er forsvarlig, avgjørelsen om midlertidig sikring ikke forsinkes og annen saksforberedelse ikke er nødvendig, kan man som utgangspunkt også få kravet pådømt. Det er imidlertid tilstrekkelig til å nekte slik samtidig pådømmelse at retten finner grunn til det. I praksis er det med andre ord helt opp til retten å bestemme om også selve hovedkravet kan pådømmes samtidig med at det tas stilling til den midlertidige sikringen.

Retten avgjør saken med kjennelse.

GRATIS VURDERING AV SAK

Dersom du i en situasjon hvor rask sikring av et krav er nødvendig garanterer vi deg at vi kan sende begjæring for deg til retten samme dag som du tar kontakt forutsatt at du tar kontakt i løpet av vår arbeidstid.

Vi kan også i første omgang også gi deg råd og avklaringer, gratis og uforpliktende.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post