Pengekrav

Bestrid kravet

Dette er vårt hovedtips om du har mottatt et skriftlig krav. Bestrid grunnlaget så raskt som mulig om du har plausible innvendinger. Dersom du mottar et skriftlig krav og sørger for å bestride det, kan ikke kravet innkreves før motpart har fått dom.

Forsøk å inngå en avtale

Er det på det rene at du skylder pengene, men er ute av stand til å faktisk betale så bør du ta kontakt med skyldner, forklare situasjonen, og be om et møte. Du vil bli overrasket over hvor ofte kreditor er villig til å fire på kravet om han bare får noe. Det er også gode muligheter for å inngå en nedbetalingsplan du kan leve med. Vi stiller gjerne sammen med deg i et slikt møte. Vi har stor erfaring med å bistå i slike saker, og vil kunne få på plass en god løsning for deg. Vær også klar over at du mest sannsynlig har en forsikring som vil dekke det vesentlige av kostnader som påløper i saken. Vi ordner alt med forsikringen. Det eneste vi trenger fra deg er et polisenummer.

Har kreditor fulgt formalia?

Du skal ha varsel om at det vil bli iverksatt rettslig inndriving om kravet som er rettet mot deg ikke betales. Du skal ha opplysninger om kravet, grunnlaget for kravet, og en oppfordring til å ta stilling til kravet. Vilkårene for å ta saken til forliksrådet eller tingretten er ikke oppfylt om motpart har sviktet her.

Konkursvarsel som inkassomiddel

Denne artikkelen retter seg først og fremst til privatpersoner. Vi tar likevel med som en kuriositet at om kravet rettes mot ditt selskap hender det av og til at noen sender konkursvarsel for å få deg til å betale, da det er en presumpsjon for insolvens om man ikke betaler. Dette er ment som et skremmeskudd og det tilhører sjeldenhetene at retten innkaller til møte i konkursaken da den som har begjært konkursen normalt ikke stiller sikkerhet for behandlingen av saken (43 000).

Hvordan får motpart pengene sine?

Det sentral her er altså at motpart må få et aller annet lovlig grunnlag for å drive inn pengene, som f.eks dom, gjeldsbrev, lovbestemte krav og skriftstykke. Når kravet foreligger vil han få hjelp til å drive inn kravet av namsmannen som avholder en såkalt utleggsforretning. Poenget med en slik forretning er å se om du har noe som det ka tas utlegg i (pant) som kan realiseres slik at motpart får pengene sine. Det kan tas utlegg i alt som har verdi, som hus, hytte, bil og båt. I tillegg kan det tas utlegg i lønnen din, dog med klare begrensninger slik at du kan opprettholde minstekrav til livsopphold. Det er din arbeidsgiver som pålegges å trekke deg i lønn. Er det ingenting å ta utlegg i avsluttes pågangen.

Hva med foreldelse?

Kravene er der fortsatt. Det begynner å løpe ny foreldelsesfrist ved avslutning av utleggsforretning, og den er på 10 år. Du er altså ikke ute av grepet til kreditor selv om utleggsforretningen avsluttes.

Gjeldsbrev

Vi ber det ta kontakt med oss før kravet formaliseres med et gjeldsbrev. Å inngå et gjeldsbrev kan få store konsekvenser. Av og til ser vi f.eks at gjeldsbrevet utstedes på opprinnelig gjeld uten at det er tatt høyde for at det er foretatt flere innbetalinger. Da blir resultatet lett at du må betale det som fremgår av gjeldsbrevet.

Nærmere om faktura

Loven bruker ordet skriftstykke som et tvangsgrunnlag, som i praksis vil si at du mottar en faktura for kravet. Kravene til kravet er at det er fremsatt skriftlig, at kravets grunnlag og ikke minst omfang fremgår utvetydig, og at kravet på ingen måte er omtvistet. Det presiseres at det ikke er noe krav om at et skriftstykke har medfølgende giro for innbetaling av beløpet. Skriftstykke sendt fra motparts advokat kan for øvrig også være tvangsgrunnlag.

Men glem ikke det som allerede er sagt om at kravet ikke kan drives inn bare på bakgrunn av skriftstykke om du har bestridt kravet. Det er først om forliksrådet avsier dom for at kreditor har et krav på deg at pågangen mot deg kan fortsette, da med dom som tvangsgrunnlag. Ta kontakt med oss om du skal i Forliksrådet med en slik sak. Forliksrådet tar forholdsvis ofte stilling til slike saker, og avsier dom selv om den kravet retter seg mot har innvendinger. Det lønner seg å stille med advokat i disse sakene.

Har noen et pengekrav på deg? La oss se på saken din.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post