Tvangsfullbyrdelse

Hjelp fra myndighetene

Om du har et krav mot noen og dette kravet ikke oppfylles frivillig, er det ikke slik at du på noen måte kan ta deg til rette overfor vedkommende, for eksempel ved å hente noe han eier. Du er pent nødt til å be om myndighetene om hjelp til å få pengene.

Tvangsgrunnlag

Reglene for hvordan man går frem for å få pengene følger av tvangsfullbyrdelsesloven. Loven er bygget opp slik at man må ha dom eller et annet grunnlag for å kreve pengene. Dette kalles for tvangsgrunnlag. Loven gjelder både for private og offentlige krav. Dog kan ikke krav mot stat og pengekrav mot kommune og fylkeskommune, interkommunale selskaper, regionale helseforetak, helseforetak mv tvangsfullbyrdes.

Det er ikke mulig å avtale seg vekk fra reglene oppstilt i tvangsfullbyrdelsesloven. De er det man kaller ufravikelige.

Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven er delt inn i tre deler. Den første delen har med typiske innledende bestemmelser i lovverk, som hva som er lovens saklige virkeområde, ord defineres mv.

Alminnelige og spesielle tvangsgrunnlag

I del 2 redegjøres det så for de ulike grunnlagene for å tvangsfullbyrde krav (tvangsgrunnlag). Det er denne delen som er interessant i og med at grunnlagene for å tvangsfullbyrde og fremgangsmåten fremgår her.

Loven sondrer mellom alminnelige og spesielle tvangsgrunnlag.

De alminnelige grunnlagene er

  • dom,
  • kjennelser
  • avgjørelser fra Forbrukertvistutvalget
  • rettsforlik
  • enkelte andre avgjørelser med samme virkning som dom

Spesielle tvangsgrunnlag er blant annet

  • tinglyst pantedokument i fast eiendom
  • eksigible gjeldsbrev

Tvangskraft, saksbehandling og dekning for krav

Videre fremgår det hvor sterke disse grunnlagene er (tvangskraft). Saksbehandlingsreglene, som det er viktig å sette seg godt inn i for at man skal tråkke rett i den trinnvise prosessen frem mot tvangsfullbyrdelse fremgår også av del 2. Videre fremgår det hvordan man skaffer seg dekning for sitt krav ved en tvangsfullbyrdelse (man kan ta utlegg, kreve tvangsdekning i løsøre, kreve tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver og tvangsdekning i omsettelige verdipapirer og pengekrav og i fast eiendom, skip og luftfartøy). Del 2 har også særregler om hvordan man skaffer seg dekning i den som kalles for adkomstdokumenter til leierett og hvordan man tvangsfullbyrder krav på annet enn penger.

Tredje del har nok ikke den helt store betydningen for deg som ønsker å starte en prosess med å tvangsfullbyrde et krav. I likhet med del 1 redegjøres det for lovens ikrafttreden, overgangsbestemmelser samt hvilke endringer som er gjort i andre lover i og med at tvangsfullbyrdelsesloven tok til å gjelde.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Tvangsfullbyrdelse av krav er en nokså innfløkt juridisk øvelse, som krever god kjennskap til en regelverk som ikke er det enkleste. Vi hjelper deg gjerne med prosessen. Ta i første omgang kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken. Vi gir deg eventuelt også et overslag på hva vår bistand i saken vil koste.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post