Pris for advokat

Forståelig nok er det mange som lurer på hva det koster å bruke advokat. De fleste vet at det koster en god del, men ikke nøyaktig hvor mye. Her følger en kort guide om emnet. Pris for advokattime – fri rettshjelp Den laveste timesatsen advokater opererer med (vi har i alle fall ikke sett noen med lavere timesats) er kroner … Read More

Sagt opp fra jobb

Det sies at påkjenningen ved å bli sagt opp fra jobb rangerer oppe med skilsmisse og dødsfall i familien. Etter å ha bistått arbeidstakere i oppsigelsessaker mot arbeidsgivere i en årrekke er vi tilbøyelig til å være enig i denne påstanden. Det er heller ikke rart at det ofte fortoner seg sånn. Jobben er selve grunnfjellet i livet. Det er … Read More

Referat fra drøftelsesmøte

I de aller fleste tilfeller utarbeides det referat fra drøftelsesmøter. Arbeidsgiver påser som regel at dette blir gjort for å unngå en senere påstand om at sentrale forhold vedrørende oppsigelsen ikke ble drøftet. Referat fra drøftelsesmøte vil følgelig være et bevis i en eventuell rettssak. Her skal vi kort redegjøre for de viktigste punkter i et referat fra et drøftelsesmøte – … Read More

5 forskjeller mellom avskjed og oppsigelse

Tar man ansettelse i en firma signeres det en kontrakt med bedriften. Denne kontrakten kan den ansatte når som helst si opp med den oppsigelsestiden som er angitt i kontrakten. Bedriften kan kun avslutte arbeidsforholdet om det foreligger et grunnlag for det – enten i form av at det er behov for nedskjæringer eller fordi det er noe å utsette … Read More

Usaklig oppsigelse og søksmål

Med unntak for barnefordelingssaker, er det ingen andre saksområder det anlegges flere søksmål i enn oppsigelsessaker. På grunn av mekanismer i rettssystemet, som dommermekling mellom partene, og tradisjoner innen arbeidsrett for inngåelse av forlik, løses en stor del av disse sakene uten at det kommer til rettssak. En god del ender imidlertid med at det gjennomføres rettssak og av disse … Read More

Varsling om kritikkverdige forhold

  En arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i en bedrift. Dersom en arbeidstaker blir utsatt for en gjengjeldelse etter å ha varslet i tråd med loven, kan det kreves erstatning. Men det er ikke alle negative forhold i en bedrift det kan varsles om, og det stilles krav til hvordan man har varslet. Hva vil være … Read More

Ugyldig oppsigelse vs. usaklig oppsigelse

I arbeidstvister brukes ofte formuleringene «usaklig oppsigelse» og «ugyldig oppsigelse» om hverandre. Begrepene har imidlertid forskjellig meningsinnhold, og i denne artikkelen skal vi redegjøre for disse. Usaklig oppsigelse Dersom de grunner arbeidsgiver har for å gi oppsigelse ikke er tilstrekkelige til at arbeidsforholdet lovlig kan avsluttes med oppsigelse, vil oppsigelsen rettslig sett være usaklig. Tradisjonelt er det oppsigelser som har vært vilkårlig (tilfeldig), når det er tatt utenforliggende … Read More

Trekk i lønn

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønnsmidler reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-15, annet ledd og tredje. Bestemmelsen fastsetter at trekk i lønnsmidler som hovedregel er forbudt. Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta trekk i lønn, feriepenger og annet vederlag som omfattes av den alminnelige lønnen. Loven åpner imidlertid for noen særskilte unntak der arbeidsgiver har anledning … Read More

Graviditet som oppsigelsesgrunn?

  Å finne ut at man er gravid kan være forbundet med alt fra umiddelbar lykkefølelse til sterk redsel. Felles for alle gravide er imidlertid at det oppstår et trygghetsbehov som er sterkere enn ellers. Det er «nesting time». Et trygt hjem for familie og barn må på plass. Grunnfjellet i de fleste familier er jobben. Det er her inntektene og garantien for at … Read More

Nedbemanning og oppsigelse

Er du sagt opp som følge av nedbemanning? Da tenker du kanskje at siden bedriften sliter økonomisk så er det bare å finne seg en annen jobb. Det trenger ikke være riktig. Arbeidsmiljøloven oppstiller flere regler som arbeidsgiver må forholde seg til om han skal nedbemanne. Om bedriften din ikke har fulgt regelverket kan oppsigelsen din være usaklig. I så tilfelle … Read More