Fakta om forliksrådet

Laveste rettsinstans

Forliksrådet er landets laveste rettsinstans. Den fungerer både som meklingsinstans og domstol. Fokuset er imidlertid, som navnet tilsier, på å inngå forlik mellom partene. Advokattipset er at du må innstille deg på å ta og gi om du ønsker en avgjørelse i Foriksrådet. Rene hestehandler skal du imidlertid ikke inngå.

Dommerne er ikke jurister. Det er altså «vanlige» folk som tar stilling til saken. Ofte politikere.

Formuessaker skal behandles i forliksrådet

Alle såkalte formuessaker skal som hovedregel behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for de ordinære domstoler. Regelen er ikke unntaksfri. Dersom beløpet man tvistes om er minst kr. 125 000 og begge parter er representert med advokat, så kan saken behandles direkte av tingretten. Det samme gjelder om det er gjennomført utenrettslig mekling. Da vil gjerne en behandling i forliksrådet være formålsløs. smh ovennevnte punkt. Saken kan også bringes rett inn for tingretten om tvisten har vært behandlet i klage eller reklamasjonsnemnd.

Forliksrådet behandler altså ikke familiesaker etter barne og ekteskapsloven, med mindre tvisten er rent økonomisk. De fleste saker mot det offentlige er unntatt for behandling, herunder straffesaker. Det samme gjelder arbeidstvister og skiftesaker.

Klageren betaler for å få saken prøvet

Klageren betaler kr. 1172 (et rettsgebyr) for å få saken prøvet i forliksrådet. Det følger av loven at du kun kan kreve dekket 4 ganger rettsgebyret av motpart om du vinner saken og vice versa. I forhold til kostnadene med en behandling i tingretten snakker man om svært begrensede kostnader. Gebyr for behandlingen eller gebyr for å utleggsbegjæring kan kreves i tillegg. Videre kan reiseutgifter om du har personlig møteplikt kreves. Endelig kan det kreves et halvt rettsgebyr for parter uten personlig møteplikt.

Du har møteplikt

Har du bopel eller forretningsadresse i kommunen eller nabokommunen til det forliksråd du er kallet inn i så har du personlig møteplikt. Bor du utenfor denne sone trenger du ikke møte personlig, men kan isteden bruke en fullmektig til å tale din sak. Alle forliksråd har faste møtefullmektiger som kan brukes. Stort mer enn en presentasjon av saken din på bakgrunn av det som er fremlagt skriftlig kan du ikke forvente av en møtefullmektig. Det er veldig vanlig å stille med advokat som fullmektig for å sikre et riktig utfall i saken.

NB! Møter du på vegne av et selskap må du har med skriftlig fullmakt fra signaturberettiget samt firmaattest.

Samme virkning som avsagt dom

Et forlik har samme virkning som om det skulle ha blitt avsagt dom. Som nevnt er innstillingen i forliksrådet at partene skal komme til enighet. Forliksrådet avsier imidlertid også dom. Men det er visse begrensninger for når forliksrådet har en slik adgang. Hovedbegrensningen går på at det ikke kan avsies dom uten at partene er enige om det. Er tvistesummen under dette nivå er det tilstrekkelig at en av partene ber om at det avsies dom. Under en hver omstendighet må alle medlemmene i det aktuelle forliksrådets være enige om at det er adgang til å avsi dom.

Nye dokumenter innen én uke

Vil du fremlegge nye dokumenter i saken må dette gjøres senest en uke før møtet, i praksis ved at kopi sendes motpart og forliksrådet. Det samme gjelder om du ønsker å føre vitner eller bevis som forliksrådet skal undersøke. Dette må varsles motpart og forliksrådet innen en uke før møtet. En-ukersfristen gjelder også om du vil møte sammen med advokat. Motparten og forliksrådet ha varsel om dette senest en uke før møtet.

Ugyldig fravær? Saken blir avvist 

Uteblir du fra møtet uten at det er grunn til å tro at du har gyldig fravær kan saken bli avvist.

Uteblir motpart og du har begjært fraværsdom i uteblivelsestilfelle kan det bli avsagt dom kun på bakgrunn av din fremstilling av saken.

Trenger du bistand i forliksrådet?

Bistand i forliksrådet? Dette har vi svært stor erfaring med. Mange tar alt for lett på forliksrådets behandling av saken. Legger man opp saken på riktig måte kan man oppnå akkurat det resultat man ønsker uten å måtte ta saken videre i rettssystemet.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post