Skadeerstatning

Utsatt for vold, trafikkulykke eller yrkesskade?

Dersom du har blitt utsatt for en handling som har ført til at du har lidt et tap, kan du ha krav på erstatning fra skadevolderen eller forsikringsselskapet til skadevolderen. Har du for eksempel blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade kan krav om erstatning rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Dersom du er utsatt for vold kan du har krav på erstatning fra gjerningspersonen.

Vi har god erfaring med personskadesaker. Vi kan bistå deg med å vurdere ditt erstatningskrav mot skadevolderen, samt ta saken videre med forsikringsselskapet dersom skaden har oppstått som følge av trafikkulykke eller yrkesskade. Dersom du har blitt utsatt for vold tas erstatningskravet med i straffesaken. I slike tilfeller kan vi bistå deg som bistandsadvokat.

Hva kan du få erstatning for?

Erstatningspostene du kan få dekket i slike tilfeller er erstatning for lidt tap, erstatning for tap i fremtidig inntekt, erstatning for fremtidige utgifter, menerstatning og oppreisningserstatning. Nedenfor forklares hva som nærmere ligger i de ulike erstatningspostene.

Erstatning for lidt tap

Gjelder for eksempel erstatning for klær eller briller som har blitt ødelagt i voldshandlingen, eller tapt inntekt som følge av at du har hatt en lengre eller kortere sykeleie som følge av skaden.

Tap i fremtidig inntekt

Kan du få erstattet dersom skaden du ble påført medfører at du for eksempel blir helt eller delvis ufør i en periode eller ut livet. I slike tilfeller må det dokumenteres at det foreligger en årsakssammenheng mellom skaden du ble påført og graden av arbeidsuførhet. Dette kan for eksempel dokumenteres igjennom uttalelse/sakkyndig rapport fra en medisinsk spesialist.

Erstatning for fremtidige merutgifter

Gjelder fremtidige utgifter du får som følge av skaden, herunder for eksempel utgifter til lege, fysioterapeut, psykolog, medisiner m.v.

Menerstatning

Dersom du som følge av skadene har fått en varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på menerstatning. Varig medisinsk invaliditet vil si at du har fått en varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.

Medisinsk invaliditet fastsettes av lege når hensiktsmessig behandling er gjennomgått, og skaden har stabilisert seg. Grad av medisinsk invaliditet fastsettes prosentvis på objektivt grunnlag etter invaliditetstabellen fastsatt i forskrift om menerstatning.

Oppreisningserstatning

Ble tidligere omtalt som erstatning for tort og svie. Oppreisningserstatning er erstatning for ikke-økonomisk skade, og kan tilkjennes den som er utsatt for vold eller andre krenkelser.

Krav om årsakssammenheng

For å bli tilkjent erstatning er det et krav om at det foreligger en adekvat årsakssammenheng mellom den påførte skaden og den skadevoldende handlingen. Det vil si at det må foreligge en årsakssammenheng mellom skaden og for eksempel trafikkulykken. I rettspraksis har dette blitt uttrykt slik at: Det foreligger årsakssammenheng dersom du ikke hadde fått skaden, påkjørselen tenkt bort. Med andre ord må den skadevoldende handlingen være en betingelse for at skaden har oppstått. Adekvat vil si at skaden som oppstod var påregnelig og ikke for fjerntliggende.

Fikk du ikke svar på det du lurte på, eller trenger du bistand i en slik sak. FRAM Advokater tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende. Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post