Fri rettshjelp

De fleste kjenner til at det er mulig å få fri rettshjelp i Norge. Men hva skal til for at man kvalifiserer for fri rettshjelp og på hvilke områder kan man få det?

Det skilles mellom saker hvor man alltid har krav på fri rettshjelp og saker der økonomiske vilkår må være oppfylt

Sakene man alltid har krav på fri rettshjelp i er saker som er av så stor betydning for deg som trenger hjelp at det vil være urimelig om du ikke får juridisk bistand på grunn av din økonomi. Det ytes slik hjelp på en rekke områder, som for eksempel i barnevernsaker, kontrollkommisjonsaker etter lov om psykisk helsevern, saker om voldsoffererstatning og saker hvor førstegangstjeneste nektes på grunn av personlig overbevisning.

I andre saker, for eksempel saker vedrørende skifteoppgjør etter endt ekteskap, barnefordelingssaker og oppsigelse fra arbeid har du krav på fri rettshjelp kun om visse økonomiske vilkår er oppfylt. Her ser man hen både til din egen økonomi samt din samboer/ektefelles økonomi.

Fri rettshjelp kan gis enten som rådgivning eller som bistand til å føre saken for retten. Typisk er det først nødvendig med et møte mellom deg og advokaten for å kartlegge saken, gjennomgå jussen på området samt få vurdert muligheten for å vinne fram med saken. Saken kan så utvikle seg slik at det blir nødvendig med rettssak. Bistanden vil da videre gis som såkalt fri sakførsel. Et typisk eksempel har en dersom en tidligere partner som en har barn sammen med varsler at han eller hun ønsker mer samvær med barna. Advokaten vil da kunne rådgi om en slik prosess. Så tar tidligere partner ut stevning for retten. Fra dette øyeblikk vil bistanden gå over til å være fri sakførsel.

Du kan ha rettshjelp på en av dine forsikringer

Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp vil du kunne få dekket det vesentlige av dine advokatkostnader gjennom en av dine forsikringer. Normalt vil du få dekket advokatbistand dersom saken f.eks gjelder, pengekrav, personskade, boligtvist, tvist i forbindelse med kjøp av mangelfull vare, eller dårlig jobb av håndverkere og tvist i sameie

Mer om rettshjelpdekning

Hva betaler du selv?

I saker der man alltid har krav på fri rettshjelp uavhengig av personlig økonomi betales det aldri egenandel. I kategorien rettshjelp som er avhengig av økonomi betales det egenandel, for tiden med kr 1060, for rådgivning. Dersom saken gjelder bistand i forbindelse med rettssak betaler man 25 % av kostnadene som påløper, dog slik at det er et øvre tak for hva denne bistanden samlet kan koste på kr 8480. Dette er altså det maksimale beløpet du må betale.

Advokaten er ansvarlig for å kreve inn egenandelen. Dette gjøres normalt på forskudd.

Dersom du lurer på om du kan ha krav på fri rettshjelp eller om en av dine forsikringer dekker saken kan vi undersøke dette gratis for deg. Du får tilbakemelding skriftlig i løpet av dagen. Det vi trenger fra deg er en kort beskrivelse av faktum samt opplysning om økonomiske forhold. Dersom vi skal undersøke om du har forsikringsdekning må du også opplyse om polisenummer. Alle opplysninger gis på kontaktskjema under her.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post