Helsepersonell

Fram advokatfirma brukes jevnlig i autorisasjonssaker.

Har du en sak hos fylkesmannen, Helsetilsynet eller Helsepersonellnemnda vedrørende advarsel, tap eller begrensning i autorisasjonen? Ta kontakt med oss ved å benytte skjema under for en gratis og uforpliktende vurdering av saken din.

En tilsynssak oppstår typisk ved at pasienter, kollegaer eller arbeidsgiver varsler om kritikkverdige forhold. En tilsynssak kan også oppstå etter en hendelse som omtales i media. Helsetilsynet kan reagere på flere måter mot helsepersonell som ikke har utøvet sitt arbeid i tråd med yrkesmessige krav og retningslinje, og det kan også reageres mot forhold som ikke har direkte tilknytning til yrkesutøvelsen. Det kan gis advarsel (den mildeste reaksjonen), autorisasjonen kan begrenses, rekvireringsretten kan begrenses eller tilbakekalles og man kan tilbakekalle selve autorisasjonen – retten til å drive innen det aktuelle yrket. Denne artikkelen omhandler sistnevnte tilfelle –tilbakekall av autorisasjon, samt hva man må gjøre for å få autorisasjonen tilbake.

Hvilke krav må være oppfylt for at Helsetilsynet skal kunne tilbakekalle autorisasjonen?

Loven oppstiller et skjønnsmessig krav om at man må være «uegnet» til å utøve det aktuelle yrket. Det er et strengt krav, hvor blant annet alvorligheten og omfanget av forsømmelsen vil kunne få betydning. Loven lister så opp forskjellige forhold som må være årsaken til at man ikke egner seg for det aktuelle yrket. Disse årsakene er: alvorlig sinnslidelse, fysisk eller psykisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av rusmidler, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Som en forstår er det altså ikke noe krav om at man må være å bebreide for problemene. Fysisk og psykisk sykdom rår man ikke over, men man kan likevel miste autorisasjonen fordi svekkelsen gjør en uegnet for yrkesutøvelsen og de krav som stilles til denne.

Det kan også foretas en samlet vurdering hvor flere av de nevnte årsakene til sammen kan medføre at vilkåret om «uegnethet» er oppfylt.

Til slutt foretar tilsynsmyndighetene en forholdsmessighetsvurdering. Reaksjonen som ilegges skal aldri være uforholdsmessig streng vurdert opp imot det aktuelle forholdet som saken dreier seg om. I denne vurderingen er det blant annet hensynet til pasientsikkerhet og tillit til helsevesenet som har betydning.

Hvordan er saksgangen i en slik sak?

Det er Helsetilsynet som fatter vedtak om tilbakekall av autorisasjon. De må vurdere om kravet til uegnethet er oppfylt på tidspunktet for vedtaket. Det kan altså tenkes at en person i en tid har vært uegnet til å utøve yrket, men at dette ikke er tilfelle på vedtakstidspunktet – f.eks. dersom vedkommende har hatt en kortvarig psykotisk episode, og det ikke foreligger fare for nye psykotiske episoder. Om tilbakekall vurderes vil Helsetilsynet kunne pålegge en sakkyndig vurdering hvor den sakkyndige får mandat til å vurdere medisinsk og/eller psykologisk tilstand hos personen som risikerer å miste autorisasjonen. Dette gjøres i de tilfellene hvor det mistenkes at det foreligger alvorlig psykisk svekkelse eller alvorlig sinnslidelse.

Som part i en tilsynssak er det enkelte forhold man plikter å uttale seg om, og andre forhold man kan velge å ikke uttale seg om. Det er ikke alltid lett å skille mellom disse, og bistand fra advokat kan i mange tilfeller være et godt valg dersom man er i tvil. Saksbehandlingen hos Helsetilsynet er som hovedregel skriftlig, men man vil i de fleste tilfeller få tilbud om et møte for å forklare seg før det treffes vedtak om tilbakekall av autorisasjon. I et slikt møte kan man alltid ha med seg advokat.

Dersom man får et vedtak mot seg som innebærer at man mister autorisasjonen, kan man påklage vedtaket innen 3 uker til Helsepersonellnemnda som vil foreta en helt ny vurdering av saken. Også i Helsepersonellnemnda vil man, dersom saken gjelder klage på tilbakekall av autorisasjon, som hovedregel få anledning til å møte og forklare seg for nemnda. Også her kan man ha med seg advokat. Vedtak derfra kan så bringes inn for de ordinære domstoler med tingretten som første instans. Også her kan alle sider av saken prøves.

Kan man få erstatning hvis et vedtak om tilbakekall av autorisasjon omgjøres eller kjennes ugyldig?

Ja, da vil man kunne kreve erstatning for det dokumenterte tapet etter de alminnelige erstatningsregler. Videre har man som hovedregel krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket omgjort, for eksempel utgifter til advokat.

Hva kan man gjøre for å få autorisasjonen tilbake?

Man må kort og greit vise at man er skikket. Det er den som har mistet autorisasjonen som må sannsynliggjøre at tilbakekallsgrunnen ikke lenger foreligger. Har man mistet autorisasjonen på grunn av rusmiddelmisbruk, vil blant annet løpende rusmiddeltesting over et lengre tidsrom kunne være med å dokumentere at man igjen er skikket for å utøve det aktuelle yrket. Det er svært viktig at rusmiddeltestingen gjøres på riktig måte, blant annet når det gjelder hyppighet og hvilke rusmidler det testes for. Selv et kortere opphold i rusmiddeltestingen vil kunne være ødeleggende for muligheten for å kunne få autorisasjonen tilbake. Og har man ikke rusmiddeltestet seg for alle nødvendige virkestoffer, kan rusmiddeltestingen være forgjeves. I tillegg til rusmiddeltesting vil tilsynsmyndighetene ofte kreve dokumentasjon på at man har mottatt behandling for sitt rusmiddelmisbruk.

At man ikke lenger har psykiske problemer kan dokumenteres ved uttalelse fra psykolog/psykiater. Dersom tilbakekallet av autorisasjon bygget på manglende faglige kunnskaper, kan kurs, studier og uttalelser fra veileder underbygge at den faglige innsikten har blitt adekvat. Skyldes tilbakekallet atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, må man som hovedregel dokumentere at man har tilegnet seg ny innsikt i det kritikkverdige ved atferden, og at det ikke foreligger risiko for ny kritikkverdig atferd.

Advokatbistand når man har mistet autorisasjonen eller står i fare for å miste autorisasjonen.

Det er selvfølgelig mulig å håndtere slike prosesser på egen hånd. Men gitt hva som står på spill for deg, bør advokatbistand sterkt vurderes. Vi har advokater som har håndtert en rekke autorisasjonssaker for helsepersonell og er derfor et attraktivt valg. Ta i første omgang kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken. Du kan bruke skjema under her, eller kontakte fagansvarlig direkte på 94 11 12 88/post@framadvokat.no

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post